Nieuws

Nieuws

Breng jouw opleidingsplan in orde in de maand maart!

De Arbeidsdeal (Wet van 3/10/2022 houdende diverse bepalingen) bepaalt dat alle voltijdse werknemers een individueel opleidingsrecht hebben: In ondernemingen met minstens 20 werknemers (uitgedrukt in voltijdse equivalenten): 5 individuele opleidingsdagen per jaar vanaf 2024. In ...

Bedrijfswagens: de referentie-CO2-uitstoot voor 2024 is bekend

Algemeen kader Indien een werknemer zijn/haar bedrijfswagen ook privé mag gebruiken, ontstaat er een voordeel alle aard in hoofde van deze werknemer. De werknemer zal op dit voordeel belast worden. Om het bedrag van dit voordeel te bepalen, wordt er gewerkt met een rekenformule op basis van ...

Denk aan uw werkgelegenheidsplan voor 45-plussers!

Sedert 2013 moeten alle ondernemingen met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden of te bevorderen. Om het aantal werknemers te bepalen, moet rekening worden ...

Nieuwe bedragen stageovereenkomsten vanaf 1 januari 2024

Overeenkomstig de besluiten van de Vlaamse Regering worden de minimale stagevergoedingen jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.   Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende maandelijkse minimale stagevergoedingen verschuldigd aan voltijdse stagiairs met een erkende stageovereenkomst ...

Wijziging activeringsbijdrage vrijstelling prestaties oudere werknemers

Sedert 2018 is een bijzondere activeringsbijdrage verschuldigd door werkgevers die hun oudere werknemers vrijstellen van prestaties tegen een al dan niet verminderd loon om zo de striktere voorwaarden van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te omzeilen. De programmawet ...

Indexatie grensbedragen mobiliteitsbudget en inhoudelijke wijzigingen

Er werden nog een aantal wijzigingen aangebracht aan het mobiliteitsbudget dewelke op 1 januari 2024 in werking zijn getreden. Uitbreiding toepassingsgebied Het toepassingsgebied wordt uitgebreid met burgemeesters, schepenen en gedeputeerden van de provincies. Bedrijfsleiders blijven ...

Aanwezigheidsregistratie in de schoonmaaksector

Wat? De programmawet van 26 december 2022 breidt het toepassingsgebied van de verplichting tot aanwezigheidsregistratie uit tot alle natuurlijke personen ongeacht hun status (werknemers, zelfstandigen, gedetacheerden, onderaannemers, leerlingen, studenten, enzovoort) die door een ...

Nieuw bedrag kilometervergoeding vanaf 1 januari 2024

De werkgever kan een kilometervergoeding toekennen aan werknemers die met hun wagen professionele verplaatsingen maken. Het bedrag van deze kilometervergoeding wordt elk kwartaal herzien en aangepast in functie van de evolutie van de brandstofprijzen. Voor de periode van 1 oktober 2023 tot ...

Verhoging forfaitaire vergoeding voor bureaukosten vanaf 1 december 2023

  Wanneer een werknemer structureel en op regelmatige basis van thuis werkt (lees: gemiddeld 8 uren per week), kan de werkgever maandelijks een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen. Deze onkostenvergoeding is bedoeld om de kosten verbonden aan het thuiswerk te vergoeden. Het gaat ...

Nieuwe grenzen loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2024

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 18 december 2023 werden de geïndexeerde bedragen voor 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een ...

Loonbonus: Geïndexeerde bedragen voor 2024

In toepassing van cao nr. 90 hebben werkgevers de mogelijkheid om een loonbonus of een zogenaamd niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel aan hun werknemers toe te kennen wanneer vooraf bepaalde collectieve doelstellingen behaald worden. De werkgever is hierop een solidariteitsbijdrage ...