Vanaf 1 juli 2024 treden een aantal nieuwigheden in werking betreffende werkgelegenheidssteun in de Brusselse regio.

 1. BRUSSELS: twee nieuwe categorieën van in aanmerking komende werknemers

Met activa.brussels kan de werkgever een vergoeding inhouden op het nettoloon van de werknemer. Het loon van de werknemer blijft hetzelfde, waarbij een deel rechtstreeks door de werkgever wordt betaald en het andere deel door de uitbetalingsinstelling.

Om in aanmerking te komen voor deze steun, moeten werknemers met een activa.brussels-attest minstens halftijds tewerkgesteld zijn voor onbepaalde duur of voor minstens 6 maanden.

Om dit activa.brussels-attest te verkrijgen, moet de werknemer op het moment van de aanvraag of op de dag voorafgaand aan de tewerkstelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij Actiris;
 • niet langer leerplichtig zijn;
 • de wettelijke pensioenleeftijd niet hebben bereikt;
 • als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn geweest bij Actiris gedurende ten minste 312 dagen tijdens de 18 voorgaande kalendermaanden. Periodes waarin de persoon ingeschreven stond als werkzoekende maar tegelijkertijd werkte (bv. deeltijds) worden niet in aanmerking genomen.

In een aantal gevallen is deze periode van 312 dagen van inschrijving als niet-werkende werkzoekende echter niet vereist. Vanaf 1 juli 2024 zijn twee nieuwe categorieën werknemers vrijgesteld van deze vereiste:

 • werknemers jonger dan 30 jaar die geen diploma hoger secundair onderwijs hebben;
 • werknemers vanaf 57 jaar tot 65 jaar.

Voor deze twee categorieën werknemers bedraagt het totale bedrag van de uitkering € 23.400 over 36 maanden, als volgt verdeeld: € 750 per maand gedurende de eerste 12 maanden en € 600 per maand voor de volgende 24 maanden. Het bedrag van de uitkering wordt proportioneel aangepast in geval van deeltijds werk.

Voor meer informatie nodigen we je uit de Actiris-pagina over activa.brussels te raadplegen.

 1. First Stage: verhoging van de door de werkgever te betalen vergoeding

First Stage biedt een werkgever de mogelijkheid om een jongere onder de 30 jaar met maximum een diploma secundair onderwijs die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, voor een periode van 3 tot 6 maanden (voltijds) in dienst te nemen om hem op te leiden en de kans te geven een eerste beroepservaring op te doen.

Als werkgever heb je de volgende verplichtingen tegenover de stagiair:

 • Een maandelijkse vergoeding betalen: voor overeenkomsten gesloten vanaf 1 juli 2024 zal de maandelijkse vergoeding te betalen door de werkgever stijgen van € 200 naar € 500. De RVA betaalt de stagiair ook een dagvergoeding van € 26,82. Deze vergoeding is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen, maar is onderworpen aan 11,11% bedrijfsvoorheffing.
 • Vergoed de verplaatsingskosten zoals voorzien in het paritair comité waarvan je bedrijf afhangt.
 • Sluit een arbeidsongevallenverzekering en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.
 • Meld de stagiair bij Dimona.

Om dit type stage op te zetten, moet een drie-partijen-overeenkomst worden ondertekend tussen het bedrijf, de stagiair en Actiris.

Voor meer informatie nodigen we je uit de Actiris-pagina over First Stage te raadplegen.

 1. Nieuwe premie van € 5.000 voor de aanwerving van een werkzoekende met een handicap

Bij Besluit van 2 mei 2024 heeft de Brusselse Regering beslist om een eenmalige premie van € 5.000 toe te kennen aan werkgevers die een werkloze werkzoekende die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont en erkend is als persoon met een handicap (zoals blijkt uit het attest activa.brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’), in dienst nemen met een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of voor minstens zes maanden.

De premie wordt echter niet toegekend in de volgende gevallen:

 • De betrokken werknemer wordt in dienst genomen ter vervanging van en in dezelfde functie als een werknemer die ontslagen is in de zes maanden voorafgaand aan deze aanwerving;

 

 • De werknemer is al in dienst geweest bij dezelfde werkgever in een periode van twaalf maanden voorafgaand aan de datum van aanwerving.

Deze premie is bedoeld ter bevordering van de professionele inschakeling van de werknemer. Hij dekt alle kosten (behalve het loon) die met de aanwerving van de werknemer verband houden, waaronder: de inrichting van de werkpost en de lokalen, aankoop van specifiek materiaal, opleiding van de nieuwe werknemer, bewustmakingsacties rond handicap die aan al het personeel van het bedrijf worden verstrekt, enz.

De premie kan worden gecumuleerd met andere specifieke steunmaatregelen voor het in dienst nemen van een gehandicapte werknemer, mits het totale bedrag van deze steun niet hoger is dan de werkelijke kosten voor de werkgever.

Wat de procedure betreft, moet de aanvraag voor de premie binnen twee maanden na het begin van de arbeidsovereenkomst worden ingediend aan de hand van een door Actiris verstrekt formulier.

Ten slotte moet de werkgever Actiris binnen 12 maanden na de toekenning van de premie een activiteitenverslag toezenden met een lijst van de posten waarvoor de premie gebruikt is, samen met de bewijsstukken van de uitgaven. Het eventuele saldo van de premie moet aan Actiris worden terugbetaald.

 1. Vermindering van de socialezekerheidsbijdragen voor oudere werknemers: verstrenging van de voorwaarden

Werkgevers die oudere werknemers tewerkstellen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen genieten van een vermindering van de socialezekerheidsbijdragen van maximum € 1.000 per kwartaal voor deze werknemers, op voorwaarde dat ze aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • Een leeftijdsvoorwaarde: een bepaalde leeftijd hebben op de laatste dag van het kwartaal;
 • Een loonvoorwaarde: het refertekwartaalloon mag een bepaald plafond niet overschrijden.

Vanaf 1 juli 2024 worden deze twee voorwaarden strenger. Voortaan zijn ze alleen nog van toepassing op werknemers:

 • die minstens 61 jaar zijn (vroeger 57 jaar) en jonger dan 66 jaar op de laatste dag van het kwartaal;
 • waarvan het refertekwartaalloon niet hoger is dan € 8.000 (voorheen € 12.799,43 sinds 1 januari 2024).

Bron: Actiris; Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2024 tot invoering van de tewerkstellingssteun voor de aanwerving van een werkzoekende met een handicap, B.S. 15/05/2024; Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2024 houdende invoering van diverse wijzigingen op het vlak van de werkgelegenheidssteun, B.S. 15/05/2024.

 

Heb je nog vragen? Wens je meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!