In het Belgisch Staatsblad van 26 september 2018 zijn drie wetten verschenen die enkele wijzigingen aanbrengen aan de regelgeving rond thematische verloven en het adoptie- en pleegouderverlof. Hierbij geven wij u een overzicht van de belangrijkste bepalingen.

1. 1/10de ouderschapsverlof
Momenteel kan ouderschapsverlof enkel voltijds, halftijds of als 1/5de-vermindering genomen worden. Voortaan is het ook mogelijk om een halve dag per week of één dag per twee weken afwezig te zijn in het kader van ouderschapsverlof. Voor deze vorm is evenwel het akkoord van de werkgever steeds vereist.

2. Opname thematische verloven flexibeler
Wie voltijds ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof om medische bijstand opneemt, moet dit steeds voor een minimumperiode van één maand doen. Voortaan zal dit ook per week opgenomen kunnen worden. Het akkoord van de werkgever is hierbij wel vereist.

Wie halftijds ouderschapsverlof opneemt, moet dit in principe voor een minimumperiode van twee maanden doen. Met instemming van de werkgever kan dit ook per maand opgenomen worden.

In het kader van een vermindering van de arbeidsprestaties bij ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof om medische bijstand, kan de vermindering van de arbeidsprestaties vrij gespreid worden over de overeengekomen periode. Deze periode bedraagt minstens één maand of een veelvoud ervan. In het kader van een 1/2de-vermindering wordt het zo mogelijk om bv. één week voltijds te werken en de andere week geen prestaties te leveren.
Dit is wel enkel mogelijk indien werkgever en werknemer hierover een akkoord bereiken.

Vooraleer werknemers gebruik kunnen maken van het 1/10de ouderschapsverlof en de kortere opnameperiodes moeten de koninklijke besluiten die het recht op ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand regelen nog in deze zin aangepast worden.

3. Uitbreiding adoptie- of pleegouderverlof
Momenteel bedraagt het adoptieverlof zes weken per adoptieouder indien het adoptiekind bij het begin van dit verlof minder dan drie jaar is en vier weken indien het kind ouder is. Voortaan wordt er geen onderscheid meer gemaakt op basis van de leeftijd van het adoptiekind. Er geldt altijd een recht van zes weken per adoptieouder. Het is wel vereist dat het gaat om een minderjarig adoptiekind.

Het adoptieverlof zal bovendien als volgt opgetrokken worden:
• vanaf 1 januari 2019: met 1 week;
• vanaf 1 januari 2021: met 2 weken;
• vanaf 1 januari 2023: met 3 weken;
• vanaf 1 januari 2025: met 4 weken;
• vanaf 1 januari 2027: met 5 weken.

De bijkomende weken gelden voor beide adoptieouders samen. Indien er dus twee adoptieouders zijn, heeft elke ouder recht op zes weken en de bijkomende weken kunnen onderling verdeeld worden tussen beide ouders.

Bij gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen wordt de maximumduur van het adoptieverlof verlengd met twee weken per ouder.

In het kader van langdurige pleegzorg wordt er ook pleegouderverlof ingevoerd. Tot op heden bestond dit nog niet. Langdurige pleegzorg is pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven. De duur van het pleegouderverlof bedraagt, net als het adoptieverlof, zes weken per ouder. Deze duur zal opgetrokken worden op dezelfde manier als het adoptieverlof.

Ook zelfstandigen hebben recht op een adoptie-uitkering ten gevolge van de adoptie van een minderjarig kind. De duur van deze uitkering bedraagt eveneens zes weken per adoptieouder en zal volgens hetzelfde tijdschema, zoals hierboven uiteengezet, opgetrokken worden.

De uitbreiding van het adoptieverlof en de invoering van het pleegouderverlof gaan in op 1 januari 2019.

Bronnen: Wet van 2 september 2018 tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft (1), B.S. 26 september 2018; Wet van 2 september 2018 tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven (1), B.S. 26 september 2018; Wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof (1), B.S. 26 september 2018.


Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!