Sinds enkele jaren kunnen KMO’s (max. 50 werknemers) met exploitatiezetel in het Franse taalgebied subsidies aanvragen voor de aanwerving van niet-werkende werkzoekenden die ingeschreven zijn bij de FOREM. Deze maatregel wordt het SESAM-systeem genoemd.

Gedurende drie jaar krijgt de werkgever volgende subsidies voor een voltijdse werknemer (pro rata voor deeltijdse werknemers):

  • € 10.422 tijdens het eerste jaar;
  • € 7.816 tijdens het tweede jaar;
  • € 5.211 tijdens het derde jaar.

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Voor de aanwerving van bepaalde categorieën niet-werkende werkzoekenden die tot een zwakkere doelgroep van de arbeidsmarkt behoren, kan de tegemoetkoming verhoogd worden met maximum € 2.605. Het gaat om werkzoekenden van jonger dan 30 jaar en ouder dan 50 jaar, werkzoekenden aangeworven  in het kader van de eerste drie aanwervingen, werkzoekenden die geen houder zijn van een getuigschrift secundair onderwijs tweede graad of die een AVIQ-steun genieten.

Indien de betrokken persoon voldoet aan meerdere toekenningscriteria, kunnen de verhoogde tegemoetkomingen gecumuleerd worden tot een bedrag van maximum € 55.000.

De SESAM-maatregel is beperkt tot maximum 5 voltijdse equivalenten per onderneming.

Vanaf 1 april 2019 wordt de regeling op een aantal vlakken gewijzigd:

  • Ook deeltijdse werknemers met behoud van rechten die een inkomensgarantie-uitkering genieten komen voortaan in aanmerking voor de maatregel. Zij worden gelijkgesteld met niet-werkende werkzoekenden. Personen die de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt hebben, worden uitgesloten;
  • De voorwaarden voor de personen waarvoor een verhoogde tegemoetkoming kan aangevraagd worden, worden verscherpt: zo zullen de aangeworven werknemers jonger dan 25 jaar (in plaats van 30 jaar) of minstens 55 jaar (in plaats van 50 jaar) moeten zijn;
  • De cumulatie van de verschillende tegemoetkomingen voor de zwakkere doelgroepen is niet meer mogelijk. De werkgever kan voortaan slechts één verhoging per aangeworven werknemer genieten. Het maximumplafond van € 55.000 wordt afgeschaft;
  • De werkgever kan een subsidie genieten voor maximaal 5 voltijdse equivalenten tegelijkertijd.

De procedure voor de aanvraag van de subsidie wordt vereenvoudigd. Er wordt een digitaal platform voorzien voor de indiening en het beheer van de aanvragen. Het platform kan u vinden op de website van de Waalse overheid https://www.wallonie.be/fr/demarches/20557-beneficier-d-une-subvention-sesam-pour-engager-du-personnel#formulaires. Op deze webpagina vindt u ook een uitgebreide infonota met de wijzigingen vanaf 1 april 2019.

 

Bron: Decreet van 14 februari 2019 betreffende de subsidies ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden bij sommige ondernemingen, B.S. 15 maart 2019.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!