Met oog op harmonisering van de opzeggingstermijnen tussen arbeiders en bedienden werd de wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijn opnieuw gewijzigd via een publicatie in het Belgisch Staatsblad op 28 april 2023. De wijziging zal in voege gaan op 28 oktober 2023. Wat zal dit in de praktijk inhouden?

Deze wet wijzigt de Wet Eenheidsstatuut betreffende de wettelijke maximale opzeggingstermijn in het geval van opzegging door een werknemer en bevestigt met name dat de opzeggingstermijn nooit langer is dan 13 weken wanneer een werknemer zelf ontslag neemt. Er zullen in de toekomst dus geen afwijkende regels meer gelden voor de opzeggingstermijnen van hogere bedienden.

Concreet wordt de opzeggingstermijn sinds 2014 steeds in twee stappen berekend:

  • Stap 1: berekening opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013;
  • Stap 2: berekening opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014.

Voor stap 1 werd in het eenheidsstatuut een onderscheid gemaakt tussen lagere, hogere en hoogste bedienden. Volgens het Grondwettelijk Hof was dit in strijd met het gelijkheidsbeginsel, vandaar de hervorming.

De nieuwe wet schrapt dit onderscheid en beperkt de totale opzeggingstermijn bij ontslag door werknemer in alle gevallen tot maximaal 13 weken.

Wat betreft het ontslag uitgaande van de werkgever, wijzigt er niets. Ongewild heeft de wetgever tijdens de aanpassing van bovenstaande een bepaling uit de Wet Eenheidsstatuut geschrapt die invloed zou kunnen hebben op de opzeggingstermijnen bij ontslag door de werkgever. Echter dit was niet de bedoeling en zal in principe terug rechtgezet worden.

De nieuwe wet treedt in werking 6 maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, namelijk op 28 oktober 2023. De ontslagen vóór de inwerkingtreding van deze wet, blijven al hun gevolgen behouden. Voor en door de werknemer vanaf 28 oktober 2023 betekend ontslag, zal de nieuwe wet van toepassing zijn en zal de opzeggingstermijn dus maximum nog 13 weken bedragen.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!