1. De indexatie van de lonen in PC 200

Sinds 1 januari 2006 worden de lonen van de werknemers uit het paritair comité nr. 200 jaarlijks geïndexeerd op 1 januari. De index op 1 januari 2018 bedraagt 1,83%.

Vanaf 1 januari 2018 geldt zodus een indexatie van 1,83% voor de minimum- en de effectieve lonen.

Ook in de andere sectoren is er opnieuw een verhoging. Zoals bijvoorbeeld in de horeca (1,788%) en de voedingsnijverheid (1,79%). Daarnaast zijn er nog een aantal sectoren die naast de index op 1 januari 2018 ook nog een koopkrachtverhoging kennen.

 
 

2. De verhoging van de basisbedragen voor de berekening van het loonbeslag en loonoverdracht

Zoals elk jaar op 1 januari worden de basisbedragen voor de berekening van het gedeelte van het loon dat in aanmerking komt voor loonbeslag of loonoverdracht aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand november.
 

Voor inkomens uit arbeid zowel als loontrekkende en gelijkgestelde als voor zelfstandigen, zal het beschikbare gedeelte voor iedere betaling verricht vanaf 1 januari 2018, worden berekend op basis van de bedragen hierna opgenomen:

 • Tot 1105 euro maandelijkse nettobezoldiging kan er niets voor beslag of overdracht in aanmerking genomen worden.
 • Van 1105,01 euro tot 1187 euro is 20% van de som begrepen tussen deze twee bedragen vatbaar voor beslag of overdracht (maximum 16,40 euro)
 • Van 1187,01 euro tot 1309 euro is 30% van de som begrepen tussen deze twee bedragen vatbaar voor beslag of overdracht (maximum 36,60 euro)
 • Van 1309,01 euro tot 1432 euro is 40% van de som begrepen tussen deze twee bedragen vatbaar voor beslag of overdracht (maximum 49,20 euro)
 • Boven 1432 euro is alles vatbaar voor beslag of overdracht
 •  

  Voor de vervangingsinkomens zal het beschikbare gedeelte voor iedere betaling worden berekend op basis van volgende bedragen:

 • Tot 1105 euro maandelijkse nettobezoldigingen kan er niets voor beslag of overdracht in aanmerking genomen worden
 • Van 1105,01 euro tot 1187 euro is 20% van de som begrepen tussen deze twee bedragen vatbaar voor beslag of overdracht (maximum 16,40 euro)
 • Van 1187,01 euro tot 1432 euro is 40% van de som begrepen tussen deze twee bedragen vatbaar voor beslag of overdracht (maximum 98,00 euro)
 • Boven 1432 euro is alles is vatbaar voor beslag of overdracht
 •  

  Het niet voor beslag vatbare gedeelte van het loon wordt ook verhoogd per kind ten laste. Het oorspronkelijke bedrag was 50 euro. Vanaf 1 januari 2018 zal dit 68 euro bedragen per kind ten laste.

  Er is geen beperking voor beslag of overdracht voor alimentatiegeld en loondelegatie en zij hebben een absolute voorrang op alle andere beslagen of overdrachten.

  Deze nieuwe bedragen zijn van toepassing op alle betalingen verricht vanaf 1 januari 2018.

   
   

  3. Het grensbedrag voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

  Via de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (= loonbonus) kunnen werkgevers aan hun werknemers een bonus toekennen op basis van de collectieve resultaten. Voor de RSZ zijn de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen geen loon tot aan 3313 euro voor de voordelen betaald vanaf 1 januari 2018. Voor de fiscus is de bonus vrijgesteld van inkomstenbelasting tot 2880 euro voor de voordelen betaald vanaf 1 januari 2018. De maximumbedragen gelden per kalenderjaar per werknemer.

   
   

  4. De indexatie van de inkomensgrenzen voor gepensioneerden

  Een beroepsactiviteit als gepensioneerde is toegelaten zolang de inkomsten die eruit voortvloeien bepaalde grenzen niet overschrijden. Deze grensbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. De grenzen van de toegelaten inkomsten voor 2018 zijn de volgende:
   

  Voorwaarden:

 • 65 jaar met een rustpensioen al dan niet gecombineerd met een overlevingspensioen;
 • 45 kalenderjaren GHT op de ingangsdatum van het Belgische rustpensioen. (GHT= gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling)
 • = Ongeacht de kinderlast en het feit of het gaat om een werknemer, een ambt, een mandaat, een zelfstandige of een gemengde activiteit kan men onbegrensd bijverdienen als men voldaan heeft aan bovenstaande voorwaarden.
   

  Voorwaarden:

 • Enkel overgangsuitkering voor weduwen en weduwnaars
 • = Ongeacht de kinderlast en het feit of het gaat om een werknemer, een ambt, een mandaat, een zelfstandige of een gemengde activiteit kan men onbegrensd bijverdienen als men voldaan heeft aan bovenstaande voorwaarden.
   

  Voorwaarden:

 • Vóór de wettelijke pensioenleeftijd
 • Jonger dan 65 jaar of geen 45 kalenderjaren op het ogenblik van de pensionering
 • Als huwelijkspartner (jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd) van een partner met een gezinspensioen.
 • = zonder kinderlast als werknemer, ambt of mandaat is het jaarbedrag begrensd tot 8022,00 EUR. Met kinderlast is dit 12033,00 EUR. Met een zelfstandige activiteit of een gemengde activiteit en zonder kinderlast is dit bedrag begrensd tot 6417,00 EUR en met kinderlast tot 9626,00 EUR
   

  Voorwaarden:

 • Jonger dan 65 jaar met alleen overlevingspensioen
 • = zonder kinderlast als werknemer, ambt of mandaat is het jaarbedrag begrensd tot 18677,00 EUR. Met kinderlast is dit 23346,00 EUR. Met een zelfstandige activiteit of een gemengde activiteit en zonder kinderlast is dit bedrag begrensd tot 14942,00 EUR en met kinderlast tot 18677,00 EUR
   

  Voorwaarden:

 • Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd met een rustpensioen en jonger dan 65 jaar;
 • Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd met alleen een overlevingspensioen
 • Als huwelijkspartner (vanaf wettelijke pensioenleeftijd) van een partner met een gezinspensioen
 • = zonder kinderlast als werknemer, ambt of mandaat is het jaarbedrag begrensd tot 23170,00 EUR. Met kinderlast is dit 28184,00 EUR. Met een zelfstandige activiteit of een gemengde activiteit en zonder kinderlast is dit bedrag begrensd tot 18536,00 EUR en met kinderlast tot 22547,00 EUR

   
   
   
   

  Bron: Federale Pensioendienst, Naleven van de grenzen van de inkomsten, http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/working/limits/paginas/default.aspx.

   
   
   
   
   
   


  Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!