Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap brengen enkele wijzigingen aan aan de doelgroepvermindering voor oudere werknemers.

 

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op dit ogenblik komen werknemers vanaf 55 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in aanmerking voor een doelgroepvermindering indien hun refertekwartaalloon niet hoger is dan € 10.500.

Vanaf 1 juli 2018 wordt de leeftijdsvoorwaarde verstrengd: de doelgroepvermindering geldt vanaf dan enkel voor werknemers van 57 jaar en ouder. De kwartaalloongrens blijft behouden op € 10.500.

Tot 30 juni 2018 blijven de huidige bedragen van toepassing:

Leeftijd laatste dag van het kwartaal Maximum verminderingsbedrag per kwartaal
55 tot 57 jaar € 400
58 tot 61 jaar € 1.000
62 tot 64 jaar € 1.500

 

De verminderingsbedragen worden geüniformiseerd: vanaf 1 juli 2018 wordt voor elke leeftijdscategorie een vermindering van € 1.000 per kwartaal toegekend.

 

Duitstalige Gemeenschap

Sinds 1 januari 2018 heeft de Duitstalige Gemeenschap haar eigen doelgroepvermindering voor werknemers vanaf 54 jaar waarvan het refertekwartaalloon lager is dan € 13.942,47. De werkgever kan genieten van de volgende verminderingsbedragen:

Leeftijd laatste dag van het kwartaal Maximum verminderingsbedrag per kwartaal
54 tot 57 jaar € 400
58 tot 61 jaar € 1.000
62 tot 64 jaar € 1.500
vanaf 65 jaar € 800

 

Vanaf 1 april 2018 wordt een bijkomende voorwaarde opgelegd: de doelgroepvermindering wordt enkel toegekend indien de werknemer in het betrokken kwartaal effectieve arbeidsprestaties heeft geleverd. Wanneer er geen effectieve arbeidsprestaties zijn wegens een wettelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst (bv. ziekte, arbeidsongeval, vakantie, tijdelijke werkloosheid, enz.) of wegens een vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn, wordt de vermindering ook toegekend.

 

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 maart 2018 tot wijziging van het K.B. van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, B.S. 15 maart 2018; Programmadecreet 2018 van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap van 26 februari 2018, B.S. 26 maart 2018.

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!