De camerawet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s is vernieuwd. De inwerkingtreding viel samen met de inwerkingtreding van de GDPR-wetgeving op 25 mei 2018.

 

De nieuwe camerawet en GDPR-wetgeving moeten allebei worden toegepast, waarbij de GDPR-wetgeving steeds primeert.

 

 

Toepassingsgebied

Zoals voorheen is de camerawet niet van toepassing op bewakingscamera’s op de werkplaats met het oog op de veiligheid en de gezondheid, de bescherming van de goederen van de onderneming, de controle van het productieproces en de controle van de arbeid van de werknemer. Dit wordt wel geregeld in cao nr. 68. Let echter op in het geval van gemengd gebruik, bijvoorbeeld wanneer zowel klanten als werknemers gefilmd worden, in welk geval beide reglementeringen moeten gerespecteerd worden.

 

Opgelet: vroeger was u verplicht om de installatie van bewakingscamera’s voor het personeel aan te geven aan de Privacycommissie. Ingevolge de inwerkingtreding van de GDPR werd deze aangifteverplichting echter afgeschaft. In het kader van de GDPR bent u verplicht om een verwerkingsregister aan te leggen waarin het maken en het bewaren van de camerabeelden vermeld wordt. U kan hiervoor het model gebruiken dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA – de nieuwe benaming van de Privacycommissie vanaf 25 mei 2018) op de website ter beschikking stelt. Dit register moet u ter beschikking stellen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de politiediensten op aanvraag.

 

 

Wijzigingen aan de camerawet

  • De bewakingscamera’s moeten vanaf 25 mei 2018 alleen nog worden aangegeven bij de politiediensten en niet meer bij de Privacycommissie. Hiervoor werd een nieuwe gratis online aangiftetoepassing ontwikkeld via www.aangiftecamera.be. Deze informatie zal ook jaarlijks moeten geactualiseerd worden.
  • De verantwoordelijken voor de verwerking van deze gegevens zullen een register van beeldverwerkingsactiviteiten (al dan niet elektronisch) moeten bijhouden, met informatie bepaald bij koninklijk besluit, en deze ter beschikking moeten stellen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de politiediensten op aanvraag. U kan zich hiervoor eveneens inspireren op het model van de Gegevensbeschermingsautoriteit, maar aanvullingen zijn zeker vereist (de technische beschrijving van de bewakingscamera’s, de locatie van de vaste camera’s, hoe het real time bekijken is georganiseerd, indien beelden worden gemaakt op openbare plaatsen of van de perimeter van afgebakende plaatsen, het positief advies van de gemeenteraad, enzovoort).

Overgangsbepalingen voor de verplichtingen m.b.t. het register zijn er niet en dus is dit in principe onmiddellijk van toepassing. Voor de melding aan de politiediensten is wel een overgangsperiode voorzien van 2 jaar indien vóór 25 mei 2018 reeds bewakingscamera’s geplaatst werden conform de toen geldige regelgeving.

 

Verder wensen wij u ook te informeren omtrent enkele nieuwe vermeldingen op de pictogrammen. De camerawet legt, ongeacht het type plaats dat men bewaakt (niet-besloten plaats of besloten plaats), de verantwoordelijke voor de verwerking de verplichting op een pictogram aan te brengen.  Naast de verschillende technische voorschriften, moeten op deze pictogrammen ook op zichtbare en leesbare wijze de volgende vermeldingen worden aangebracht:

 

1° “Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007”;
2° de naam van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, en in voorkomend geval van zijn/haar vertegenwoordiger, bij wie de betrokken personen de rechten bedoeld in de algemene verordening gegevensbescherming, kunnen uitoefenen;
3° het postadres en, in voorkomend geval, het emailadres of het telefoonnummer, waarop de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden;
4° in voorkomend geval, de gegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming (waarmee allicht enkel de contactgegevens bedoeld worden);
5° in voorkomend geval, de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking door middel van deze bewakingscamera’s kunnen raadplegen.

 

 

 

 

 

Bronnen: Algemene Verordening Gegevensbescherming; wet 21 maart 2018; wet 21 maart 2007; koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera’s; Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt (gewijzigd door de koninklijke besluiten van 21 augustus 2009 en 28 mei 2018).

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!