Sedert 2018 is een bijzondere activeringsbijdrage verschuldigd door werkgevers die hun oudere werknemers vrijstellen van prestaties tegen een al dan niet verminderd loon om zo de striktere voorwaarden van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te omzeilen.

De programmawet van 22 december 2023 heeft een aantal wijzigingen aangebracht aan de bestaande regeling. Deze wijzingen zijn in werking getreden op 1 januari 2024 en zijn ook van toepassing op lopende vrijstellingen van prestaties.

Wijziging toepassingsgebied

De bijzondere activeringsbijdrage zal verschuldigd zijn vanaf het moment dat de werknemer minder dan 1/3de van de wekelijkse arbeidstijd van de voltijdse werknemer tewerkgesteld wordt. Voordien was de bijdrage pas verschuldigd wanneer er geen enkele prestatie tijdens een volledig kwartaal werd geleverd.

De vrijstelling van de bijdrage indien de werknemer een nieuwe tewerkstelling aanvat van minstens 1/3de van een voltijdse tewerkstelling bij een andere werkgever of in de hoedanigheid van zelfstandige, wordt geschrapt.

De vermindering van het bijdragepercentage gekoppeld aan de verplichting voor de werknemer om een opleiding te volgen die georganiseerd wordt door zijn werkgever voor tenminste 15 dagen gedurende een periode van vier opeenvolgende kwartalen, wordt tevens geschrapt.

De vrijstelling van bijdrage indien de werknemer een opleiding volgt die georganiseerd wordt door de werkgever én waarvan de kostprijs minstens 20% bedraagt van het brutojaarloon waarop de werknemer recht had voor de vrijstelling van prestaties, blijft wel behouden.

Het bijdragepercentage zal worden verminderd met 40% wanneer de werknemer de verplichting had om gedurende de 4 eerste kwartalen een outplacementbegeleiding te volgen van 60 uur overeenkomstig met de waarde van 1/12de van de jaarlijkse bezoldiging van het voorgaande jaar. De outplacementbegeleiding dient minimum € 1.800 en maximum € 5.500 te bedragen. De vermindering kan toegepast worden voor de 4 betreffende kwartalen mits de werkgever het bewijs levert dat de outplacementbegeleiding effectief werd gevolgd.

 

 

Verhoging percentages bijzondere activeringsbijdrage

Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende percentages voor de bijzondere activeringsbijdrage:

 

Leeftijd bij het begin van de vrijstelling % van het loon (verhoogd tot 108% voor arbeiders) Minimum per kwartaal (€)
< 55 jaar 50 % € 300
≥ 55 jaar < 58 jaar 50 % € 300
≥ 58 jaar < 60 jaar 50 % € 300
≥ 60 < 62 jaar 45 % € 225,60
≥ 62 jaar 40 % € 225,60

 

De bijzondere activeringsbijdragen, vermeld in bovenstaande tabel, worden verhoogd met 25% wanneer de werkgever voor minstens 10% van zijn werknemers deze bijzondere activeringsbijdrage is verschuldigd.

 

Bron: Programmawet van 22 december 2023, BS 29 december 2023.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!