Op 15 juli 2022 verscheen de wet houdende diverse fiscale bepalingen in het Belgisch Staatsblad. Voor werkgevers kunnen een aantal punten interessant zijn, vandaar dat we de belangrijkste punten hieronder even kort bespreken.

 

  • In het kader van het mobiliteitsbudget zullen de premies voor voetgangers of kilometervergoedingen voor woon-werkverplaatsingen die worden toegekend in het kader van het mobiliteitsbudget (2e pijler) niet meer uitgesloten zijn van de algemene vrijstelling die van toepassing is op de tussenkomst van de werkgever voor de kosten van de woon-werkverplaatsingen.

 

  • Ficheverplichting voor verenigingswerk: de wet voert voor schuldenaars van vergoedingen van het verenigingswerk een verplichting in om een document op te stellen voor de fiscale administratie aan het einde van elk jaar en voor iedere begunstigde. De verdere inhoud van het document, de termijn en de wijze van indiening zal nog verder uitgewerkt worden in een KB.

 

  • Wijziging periode verhoogde kostenaftrek voor investering in laadpalen: de datum waarop de aftrek van de investeringen in een laadpaal die toegankelijk is voor het publiek daalt van 200 naar 150% wordt uitgesteld naar 31 maart 2023 (in plaats van 31 december 2022).

 

  • De werkgever moet enkel een afschrift van de woonplaatsverklaring van de seizoensarbeider ter beschikking houden van de fiscus voor de toepassing van de bevrijdende bedrijfsvoorheffing. Hij moet het dus niet meer systematisch aan de fiscus doorsturen.

 

  • De plafonds van de werkbonus zullen opnieuw stijgen vanaf het aanslagjaar 2023.

 

  • Het begrip ‘kleine vennootschap’ wordt uitgebreid naar de rechtspersonen die een onderneming exploiteren of zich bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard voor de toepassing van de inkomstenbelastingen.

 

  • De verdeling van de steunzones in twee groepen wordt geschrapt en vervangen door een rechtstreekse verwijzing naar de Belgische regionale steunkaart

 

De wet bevat ook nog een aantal andere, minder belangrijke punten die we hierin niet aan bod laten komen.

 

 

Bron: Wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen, B.S. 15 juli 2022.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!