Op 7 juli 2017 heeft de ministerraad op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van K.B. goedgekeurd over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, meer bepaald de familieleden van langdurig ingezetenen.

De gewesten zijn sinds de 6de staatshervorming bevoegd voor de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen. De federale overheid is echter bevoegd gebleven voor de normen betreffende de arbeidskaart afgeleverd in het kader van de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen.

Op dit moment kunnen de familieleden van de buitenlandse onderdanen die het statuut van langdurig ingezeten onderdaan in een andere lidstaat van de Europese Unie hebben verkregen, in België werken met een arbeidskaart B.

De Europese Commissie heeft er echter op gewezen dat de Richtlijn 2003/86 2003 inzake het recht op gezinshereniging vereist dat de gezinsleden kunnen werken onder dezelfde voorwaarde als de gezinshereniger (de buitenlandse onderdaan met het statuut van langdurig ingezeten onderdaan). Dit wil concreet zeggen dat als de buitenlandse onderdaan vrijgesteld is van de arbeidskaart zijn familieleden ook vrijgesteld moeten zijn.

Het ontwerp van K.B. zal het bestaande K.B. in die zin aanpassen. Het ontwerp dient eerst nog voor advies aan de Raad van State te worden overgemaakt.

 

Bron: Persbericht van de ministerraad van 7 juli 2017, www.presscenter.be.