Sinds 1 april 2023 kunnen werkgevers een werkhervattingspremie aanvragen voor de aanwerving van een als invalide erkende persoon, in een systeem van progressieve werkhervatting.

 

Toepassingsvoorwaarden

Voor de toekenning van deze premie is het vereist dat je tussen 1 april 2023 en 31 maart 2025 een werknemer aanwerft die:

 • minstens één jaar arbeidsongeschikt is;
 • in een aan zijn gezondheidstoestand aangepast werk, tijdens zijn arbeidsongeschiktheid hervat (progressieve werkhervatting);
 • met de toestemming van de adviserend arts van zijn ziekenfonds.

 

Het is hierbij niet van belang of de werknemer vóór het intreden van de arbeidsongeschiktheid reeds werkzaam was bij dezelfde werkgever.

 

Deze maatregel geldt zowel voor werknemers die bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid al door een arbeidsovereenkomst met de werkgever zijn verbonden als voor werknemers die de werkgever nieuw aanwerft.

 

De werknemer dient de toegestane arbeid gedurende ten minste drie maanden te verrichten (vóór 1 oktober 2025) op basis van:

 • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur;
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die bij de aanvang van de toegestane arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum;
 • een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding die bij de aanvang van de toegelaten arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum;
 • een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur in een onderwijsinstelling van de gemeenschappen, provincies, instellingen ondergeschikt aan de provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en instellingen van openbaar nut die bij aanvang van de toegelaten arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum;
 • een tijdelijke aanstelling voor onbepaalde duur in een onderwijsinstelling van de gemeenschappen, provincies, instellingen ondergeschikt aan de provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en instellingen van openbaar nut;
 • een statutaire benoeming;
 • een stage met het oog op een statutaire benoeming in de openbare sector.

 

De arbeid die beoogd wordt voor deze premie omvat:

 • een bezoldigde arbeid die valt onder de Belgische sociale zekerheid voor werknemers;
 • een gelijkaardige activiteit die onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een vreemd land waarmee België verbonden is door een internationaal of supranationaal instrument inzake coördinatie van sociale zekerheid;
 • een gelijkaardige activiteit in dienst van een internationale of supranationale organisatie.

 

Een aantal soorten arbeid worden uitgesloten van deze premie, namelijk:

 • een tewerkstelling die valt onder PC 327 voor de beschutte en sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven;
 • een flexi-job;
 • gelegenheidswerk;
 • een tewerkstelling die al lopende is bij het begin van de periode van arbeidsongeschiktheid en waarvoor de toepassing van de RSZ-wet beperkt is tot de sector van de geneeskundige verzorging voor wat betreft de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering;
 • een tewerkstelling als vrijwillig brandweerman, vrijwillig ambulancier of vrijwilliger van de civiele bescherming.

 

Bedrag

Momenteel bedraagt de werkhervattingspremie € 1000.

 

Het ontwerp van Programmawet voorziet vanaf 1 januari 2024 een verhoging van dit bedrag naar € 1.750 op voorwaarde dat zowel de toelating van de adviserend arts voor de progressieve werkhervatting als de werkhervatting op grond van deze toelating ten vroegste aanvatten op 1 januari 2024.

 

Aanvraag

De aanvraag moet gebeuren aan het ziekenfonds en kan ten vroegste na het einde van de eerste drie maanden aangepast werk worden gedaan. Je kan de aanvraag online doen via de website van het RIZIV:  Werkgevers – RIZIV (fgov.be)

 

Mits er aan alle voorwaarden voldaan is, zal de werkhervattingspremie worden uitbetaald door het ziekenfonds. Je kan slechts één werkhervattingspremie bekomen voor dezelfde werknemer.

 

Bron: Ontwerp van Programmawet, doc 55/3697, www.dekamer.be

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!