In de nieuwsbrief van juli kondigden we aan dat werkgevers vanaf 1 april 2023 aanspraak kunnen maken op een werkhervatingspremie van 1.000 euro voor het aanwerven van werknemers die erkend zijn als arbeidsongeschikt in het kader van een gedeeltelijke werkhervatting.

Ondertussen werd het Koninklijk Besluit van 17 juli 2023 met de voorwaarden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2023.

Hieronder vindt u een overzicht van de voorwaarden voor toekenning van de werkhervattingspremie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze premie moet een werknemer tussen 1 april 2023 en 31 maart 2025 worden aangeworven die :

 • minstens één jaar arbeidsongeschikt is ;
 • in een aan zijn gezondheidstoestand aangepast werk, tijdens zijn arbeidsongeschiktheid hervat (progressieve werkhervatting);
 • met de toestemming van de adviserend arts van zijn ziekenfonds.

Het is niet van belang of de werknemer al voor dezelfde werkgever werkte voordat hij arbeidsongeschikt werd.

De werknemer moet het toegestane werk gedurende ten minste drie maanden (vóór 1 oktober 2025) verrichten op basis van :

 • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ;
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die bij aanvang van de toegelaten arbeid een geplande duur heeft van ten minste drie maanden berekend van datum tot datum;
 • een overeenkomst in het kader van alternerend leren die bij aanvang van de toegelaten arbeid een voorziene duur van ten minste drie maanden heeft, te rekenen vanaf de datum tot op heden;
 • een tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd die bij aanvang van de toegelaten arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, te rekenen vanaf de datum tot op heden, in een onderwijsinstelling van de Gemeenschappen, de provincies, de instellingen ondergeschikt aan de provincies, de gemeenten, de samenwerkingsverbanden van gemeenten en de instellingen van openbaar nut;
 • een tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur in een onderwijsinstelling van de Gemeenschappen, de provincies, de instellingen ondergeschikt aan de provincies, de gemeenten, de verenigingen van gemeenten en de instellingen van openbaar nut; of
 • een statutaire benoeming ;
 • een stage met het oog op een statutaire benoeming in de openbare sector.

Arbeid die onder deze premie valt:

 • bezoldigde arbeid die valt onder de Belgische sociale zekerheid voor werknemers in loondienst;
 • een gelijkaardige activiteit die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid voor de socialezekerheidswetgeving van een vreemd land waarmee België verbonden is door een internationaal of supranationaal instrument dat de sociale zekerheid coördineert;
 • een gelijkaardige activiteit in dienst van een internationale of supranationale organisatie.

Een aantal soorten tewerkstelling zijn uitgesloten van deze premie, namelijk :

 • een tewerkstelling dat valt onder PC 327 (beschutte en sociale werkplaatsen, maatwerkbedrijven)
 • een flexi-job
 • een tewerkstelling als gelegenheidswerknemer;
 • een tewerkstelling die al lopende is bij het begin van de periode van arbeidsongeschiktheid en waarvoor de toepassing van de RSZ-wet beperkt is tot de sector van de geneeskundige verzorging voor wat betreft de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering;
 • een tewerkstelling als een vrijwillige brandweerman, vrijwillige ambulancechauffeur of vrijwilliger van de civiele bescherming.

Aanvraag

Aanvragen kunnen ten vroegste ingediend worden na het einde van de eerste drie maanden van toegelaten arbeid. Je kan je aanvraag online indienen via de website van het RIZIV: Werkgevers – RIZIV (fgov.be)

Het ziekenfonds betaalt je deze werkhervattingspremie als aan alle voorwaarden is voldaan. Je kunt maar één premie ontvangen voor dezelfde werknemer.

Bron: Koninklijk besluit van 17 juli 2023 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de werkhervattingspremie ten laste van de uitkeringsverzekering, BS 31 juli 2023.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!