In het Interprofessioneel Akkoord 2019-2020 werden enkele afspraken gemaakt over de werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer van de werknemers met het openbaar vervoer. De Nationale Arbeidsraad heeft de gemaakte afspraken officieel vastgelegd in cao nr. 19/9. Deze voorziet de volgende wijzigingen:

 

 

Trein

Wanneer een werknemer zich naar het werk verplaatst met de trein, is de werkgever verplicht om een deel van deze kost op zich te nemen. Hiertoe werd in de NAR cao 19 octies gesloten. Deze voorziet in een tabel met forfaitaire bedragen. De bedragen zijn echter sinds 2009 niet meer aangepast.

Daarom werd in cao 19/9 een nieuwe tabel opgenomen die de werkgeverstussenkomst verhoogt en dit vanaf 1 juli 2019. De verhoogde tussenkomst bedraagt 70% van de huidige prijs van de treinkaart (geldend tarief op 1 februari 2019). Er zal bovendien om de 2 jaar opnieuw onderhandeld worden over de tussenkomst.

 

Opgelet: de sectoren maken ook vaak afspraken over de tussenkomst in het woon-werkverkeer. Deze tussenkomst mag gunstiger zijn dan de nationale regeling. Indien de regeling van uw sector voordeliger is dan cao 19, zal er dan ook geen wijziging plaatsvinden op 1 juli 2019.

 

Ander openbaar vervoer

Er is ook een verplichte tussenkomst voorzien voor het gebruik van ander openbaar vervoer. Echter geldt deze verplichting pas voor verplaatsingen van minstens 5 km tussen de woon- en werkplaats.

Vanaf 1 juli 2020 zal deze voorwaarde opgeheven worden waardoor meer werknemers in aanmerking zullen komen voor een verplichte tussenkomst.

 

Privé-vervoer

Wettelijk gezien is er geen verplichte tussenkomst in de kosten indien de werknemer zijn eigen vervoermiddel gebruikt. Toch is in de meeste sectoren ook voor privé-vervoer wel een werkgeversbijdrage voorzien.

Sommige sectoren verwijzen naar de bedragen van cao 19 octies. Cao 19/9 voorziet uitdrukkelijk dat deze sectoren hun tussenkomst niet moeten aanpassen op 1 juli 2019. Zij mogen zich m.a.w. blijven baseren op de ‘oude’ bedragen van cao 19 octies.

 

 

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9 van 23 april 2019 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!