Zoals reeds besproken in vorige nieuwsberichten, is de Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden recent in werking getreden. De aanwervingsincentive heeft tot doel de tewerkstellingskansen van bepaalde werkzoekenden te bevorderen en de aanwerving en duurzame tewerkstelling van deze werkzoekenden voor de werkgever financieel aantrekkelijker te maken.

 

Een aanwervingsincentive kan worden toegekend aan een onderneming indien gelijktijdig aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • de onderneming werft vanaf 1 januari 2017 een niet-werkende werkzoekende aan die op het ogenblik van de indiensttreding:
   • gedurende minstens twee jaar bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende is ingeschreven. Volgende periodes van inactiviteit worden gelijkgesteld op voorwaarde dat men de dag voorafgaand aan de nieuwe tewerkstelling is ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende:
    • een periode van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval;
    • een periode van detentie;
    • een onderbreking van de inschrijving bij de VDAB van maximaal 3 maanden (bv. een uitschrijving n.a.v. een korte tewerkstelling);
   • minstens 25 jaar is en de leeftijd van 55 jaar nog niet bereikt heeft op het einde van het kwartaal van indiensttreding;
 • de onderneming heeft met de betrokkene een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of gelijkgesteld (= tijdelijke arbeidsovereenkomst(en) van minimaal 3 maanden indien dit het gangbaar wervingsbeleid van de onderneming is) afgesloten;
 • de onderneming stelt de betrokkene tewerk in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest. De aanwervingsincentive bestaat uit een subsidie die wordt toegekend in twee schijven:
  • maximaal € 1.250 als de aangeworven persoon gedurende 3 maanden bij de onderneming is tewerkgesteld;
  • maximaal € 3.000 als de aangeworven persoon gedurende 12 maanden bij de onderneming is tewerkgesteld. Bij deeltijdse tewerkstelling geldt een aparte regeling met betrekking tot het bedrag van de aanwervingsincentive. Hoe de incentive aanvragen? De incentive kan enkel online worden aangevraagd. De opstart van de maatregel zal in verschillende fasen gebeuren. De aanvraag moet in principe binnen de 3 maanden na de indiensttreding online ingediend worden. Tijdens de opstartperiode zal er echter een overgangsregeling gelden en kan de aanvraag gebeuren tot eind oktober 2017.

Tot eind oktober 2017 zal er een overgangsregeling gelden en kan er nog een aanvraag worden ingediend ook al gebeurde de aanwerving bijvoorbeeld al in januari 2017.

 

Aangezien de aanvraagprocedure de eerste keer wel wat tijd in beslag kan nemen, raden we aan om hiermee tijdig te starten!

 

U kan de aanvraag doen via volgende link: http://www.werk.be/online-diensten/aanwervingsincentive-voor-langdurig-werkzoekenden/hoe-vraag-ik-de-incentive-aan    

 

U kan meer informatie met betrekking tot de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden (bijvoorbeeld omtrent de aanvraag, uitbetaling, eventuele sancties, cumulatie met andere subsidies,…) via volgende link vinden: http://www.werk.be/online-diensten/aanwervingsincentive-voor-langdurig-werkzoekenden.

 

Bronnen: Besluit van 17 februari 2017 van de Vlaamse Regering tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, B.S. 22 maart 2017; Ministerieel Besluit van 12 mei 2017 tot uitvoering van de bepalingen in artikel 2 § 1, tweede lid, artikel 6 § 2, tweede lid, en artikel 8, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, B.S. 13 juni 2017; Ministerieel Besluit van 21 augustus 2017 tot wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 12 mei 2017 tot uitvoering van de bepalingen in artikel 2, §1, tweede lid, artikel 6, §2, tweede lid en artikel 8, derde lid, van het besluite van de Vlaamse regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden en www.werk.be, aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden.