Sedert april 2015 kunnen werkgevers die een investering doen in een door de overheid erkende “steunzone” een specifieke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten. Werkgevers die aan alle voorwaarden voldoen, krijgen gedurende 2 jaar een korting van 25% op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de bezoldigingen van de nieuwe werknemers die ze hebben aangeworven als gevolg van deze investering.

 

Door middel van een wet die in het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2018 werd gepubliceerd, worden er enkele wijzigingen aangebracht aan de bestaande regeling. Hierna geven wij u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 

  • Momenteel kan elk gewest maximum 4 steunzones laten erkennen. De steunzone moet beperkt worden tot een straal van 40 km rond de getroffen regio. Voortaan is het ook mogelijk om met kleinere steunzones te werken. Zo kan elk gewest tot 8 steunzones laten erkennen waarvan de straal maximum 20 km bedraagt. Een gewest kan er dus voor kiezen om niet te werken met één ‘grote’ steunzone, maar in de plaats twee ‘kleinere’ steunzones te laten erkennen.
  • De huidige wetgeving vereist dat de firma die de investering uitvoert, ook de extra tewerkstelling creëert. Voor de vanaf 1 september 2018 overgemaakte formulieren is het mogelijk dat de investering werd gedaan door een andere firma die deel uitmaakt van dezelfde groep. Er moet wel een verband aangetoond worden tussen de firma die de investering deed en de firma die de extra tewerkstelling creëerde. Ook dienen beide firma’s te voldoen aan de KMO-definitie indien gebruik wordt gemaakt van de regeling voor KMO’s.
  • Het aanvraagformulier voor het bekomen van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing dient in principe ingediend te worden vóór aanvang van de investering. Voor de investeringen waarvan de aanvangsdatum ten vroegste op 1 september 2018 ligt, kan het aanvraagformulier ingediend worden ten laatste in de derde maand na voltooiing van de investering.
  • In het aanvraagformulier dient de verwachte voltooiingsdatum van de investering ingevuld te worden. De effectieve voltooiingsdatum kan hier uiteraard van afwijken. De termijn tussen het indienen van het aanvraagformulier en de effectieve voltooiingsdatum mag niet meer bedragen dan het dubbele van de termijn tussen het indienen van het aanvraagformulier en de verwachte voltooiingsdatum. Voor de vanaf 1 september 2018 ingediende formulieren mag de verwachte voltooiingsdatum nog maar met maximum 6 maanden overschreden worden. Een investering is voltooid wanneer deze investering effectief door de werkgever in gebruik genomen wordt.
  • De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bij investeringen in een steunzone kan voor de vanaf 1 september 2018 ingediende formulieren gecumuleerd worden met de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overuren. De vrijstelling voor steunzones mag echter niet toegepast worden op het deel van de bezoldigingen dat betrekking heeft op de overuren.

 

Bron: Wet dd. 30 juli 2018 houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden (1), B.S. 10 augustus 2018.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!