Naar aanleiding van de overstromingen in Wallonië in juli 2021 werd voor de werkgevers, die getroffen worden door een natuurramp, een nieuwe steunmaatregelen gecreëerd. De maatregel neemt de vorm aan van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Wat wordt verstaan onder een “natuurramp”?

Met natuurramp wordt bedoeld: een aardbeving, lawine, grondverschuiving, overstromingen, tornado, orkaan, vulkaanuitbarsting of natuurbrand met een natuurlijke oorzaak. Enkel natuurrampen die sedert 1 juli 2021 hebben plaatsgevonden, komen in aanmerking.

Procedure

Vooraleer de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing kan worden toegepast, dient er een formele procedure te worden gevolgd:

  • het gewest waar de natuurramp zich heeft voorgedaan, moet de ramp formeel als natuurramp erkennen;
  • binnen de 24 maanden nadat de natuurramp zich heeft voorgedaan, moet het gewest de steunmaatregel (= gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing) aanvragen bij de federale Minister van Financiën;
  • indien deze akkoord gaat, wordt er een samenwerkingsakkoord gesloten tussen het gewest en de federale overheid;
  • het geheel dient nog bekrachtigd te worden bij koninklijk besluit.

 

Tot op heden bestaat er nog geen enkel koninklijk besluit, ook niet voor de overstromingen van juli 2021.

 

Bedrag van de vrijstelling

De vrijstelling bedraagt 30% van de bedrijfsvoorheffing van de bezoldigingen van de werknemers die zijn tewerkgesteld in een inrichting die getroffen werd door een natuurramp. Maar er is een beperking; het totale bedrag van de vrijstelling mag per werkgever en per natuurramp niet hoger zijn dan 25% van het verschil tussen:

  • de kosten die voortvloeien uit de schade die een direct gevolg is van de natuurramp; en
  • de steun en vergoedingen die de werkgever heeft ontvangen van het gewest, een andere overheid of een verzekeraar.

 

Aanvraag door de werkgever

Nadat de natuurramp bij koninklijk besluit werd erkend, moet de werkgever binnen de 30 maanden nadat de ramp plaatsvond, een formulier invullen en bezorgen aan de fiscus (dit formulier is nog niet beschikbaar). Binnen de 41 maanden na de natuurramp informeert de fiscus de werkgever over:

  • de bezoldigingen die in aanmerking komen voor de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing;
  • de wijze waarop de steun daadwerkelijk kan worden verkregen;
  • de bewijzen die de werkgever moet bijhouden om van de vrijstelling te kunnen genieten.

 

Zonder deze gegevens kan de vrijstelling niet worden toegepast.

 

Bron: Wet van 26 december 2022 tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp, BS 13 januari 2023.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!