Als jouw werknemers in ploegen of ’s nachts werken, heb je als werkgever onder bepaalde voorwaarden recht op een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Het gaat om twee aparte vrijstellingen: één voor ploegen- en volcontinu arbeid en één voor nachtarbeid. Vanaf 1 april 2024 wordt een bijkomende voorwaarde ingevoerd en in de voorbije maanden is er een ook een verduidelijking gekomen van de interpretatie “ploegenarbeid”. Ga dus zeker na of u hiervoor nog steeds in aanmerking komt.

Betaling ploegenpremie of nachtpremie

Eén van de vereisten om de vrijstelling te kunnen toepassen, is dat je een voldoende hoge premie betaalt aan de betrokken werknemers:

  • alle werknemers die in ploegen of volcontinu werken, moeten een ploegenpremie van minimum 2% van het contractueel brutoloon ontvangen;
  • voor nachtarbeid moet je aan de werknemers een nachtpremie van minstens 12% van het contractueel bruto uurloon garanderen.

 

Strikte interpretatie “ploegenarbeid

Om de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid te kunnen toepassen moeten de ploegen hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang. Het Grondwettelijk Hof heeft zich recent uitgesproken over het begrip “hetzelfde” werk.

Wanneer kan je, als onderneming, genieten van de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid?

De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wordt enkel toegekend voor werknemers die, overeenkomstig de arbeidsregeling waarin zij tewerkgesteld zijn, over de betrokken maand waarvoor het voordeel wordt gevraagd, tenminste 1/3de van hun arbeidstijd in ploegen zijn tewerkgesteld.

De werkgever wordt beschouwd als een onderneming waarin ploegenarbeid wordt verricht op voorwaarde dat:

  • het werk wordt verricht in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers;
  • die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang;
  • die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen;
  • zonder dat de overlapping meer bedraagt dan 1/4de van hun dagtaak; en
  • waarbij alle werknemers die ploegenarbeid verrichten een ploegenpremie ontvangen.

“Hetzelfde” werk, zowel qua inhoud als qua omvang

Om de vrijstelling te genieten, moeten de ploegen “hetzelfde” werk qua inhoud uitvoeren. Inhoudelijk moet de ploeg bijgevolg hetzelfde werk uitvoeren, maar er wordt niet gekeken naar de individuele werkzaamheden van de werknemers die deel uitmaken van de ploeg. De ploegen moeten het werk ook niet op dezelfde plaats uitvoeren.

Verder zijn er geen wettelijke criteria vastgelegd om de omvang te bepalen. Of de ploegen hetzelfde werk “qua omvang” uitvoeren is afhankelijk van de aard van het werk dat wordt verricht, waarbij het verzekeren van de continuïteit van het werk cruciaal is.

Strikte interpretatie van “ploegenarbeid” volgens het Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof diende zich uit te spreken over de volgende prejudiciële vraag:

“Is er geen sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel in de mate dat “hetzelfde werk” zou moeten worden geïnterpreteerd als “identiek” op het niveau van de volledige ploeg?”

Deze vraag werd gesteld naar aanleiding van een arrest van het Antwerpse Hof van Beroep waarin werd geoordeeld dat de omvang van het werk van de opeenvolgende ploegen vergelijkbaar mag zijn, i.p.v. “hetzelfde”.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat deze strikte interpretatie het gelijkheidsbeginsel niet schendt.

Gevolgen?

Het is nu aan het Hof van Cassatie om zich uit te spreken over de interpretatie van “hetzelfde” werk. Indien “hetzelfde” werk moet worden geïnterpreteerd als “identiek”, kan dit in de praktijk grote gevolgen hebben voor ondernemingen waarin de omvang van het werk van ploegen:

  • varieert volgens piek- en dalroosters; en
  • niet hetzelfde, maar vergelijkbaar is.

Deze ondernemingen kunnen de vrijstelling verliezen, wat een aanzienlijke stijging van de loonkost zou kunnen betekenen. Ondernemingen doen er dus goed aan om de toepassing van deze vrijstelling in hun organisatie kritisch te beoordelen.

 

Bronnen: Wet van 28 maart 2022 houdende verlaging van lasten op arbeid, BS 31 maart 2022 en arrest van het Grondwettelijk Hof van 8 februari 2024, nr. 21/2024.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!