Werknemers die met de fiets naar het werk komen, hebben recht op een fietsvergoeding.

Zoals eerder reeds werd meegedeeld, voorzag de federale regering vanaf 1 januari 2024 in een aantal mobiliteitsmaatregelen om woon-werkverkeer per fiets te promoten:

  • een verhoging van de maximaal vrijgestelde fietsvergoeding naar € 0,35 per kilometer;
  • de invoering van een jaarlijks plafond van € 2.500.

Aangezien dit jaarlijks plafond voor een werknemer, die 210 dagen met de fiets naar het werk komt, overeenkomt met een dagelijkse woon-werkafstand van ‘slechts’ 34 km, werd al snel gevraagd om deze grens op te trekken. De regering stemde toe met een verhoging tot € 3.500.

Op 29 maart 2024 verscheen in het Belgisch Staatsblad een besluit dat het RSZ-luik van de aanpassing alvast regelt:

  • het basisbedrag van de maximaal vrijgestelde fietsvergoeding per kilometer werd aangepast van € 0,177 naar € 0,178 per kilometer. Geïndexeerd geeft dit een resultaat van € 0,35 per kilometer vanaf 1 januari 2024;
  • het basisbedrag van het jaarlijks plafond werd aangepast van € 1.285 naar € 1.795. Geïndexeerd geeft dit een resultaat van maximum € 3.500 per jaar.

Geeft de werkgever meer dan het maximaal toegelaten bedrag? Dan moet de vergoeding worden uitgesplitst in het gedeelte dat vrij is van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing en het gedeelte boven het maximumbedrag waarop wel RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn.

Opgelet: De fietsvergoeding wordt eveneens als loon voor de berekening van RSZ-bijdragen aangemerkt indien ze werd of wordt verleend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij, al dan niet bijdrage plichtig voor de sociale zekerheid.

Voor de aanpassing op fiscaal vlak wachten we nog op de officiële bevestiging in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 21 maart 2024 tot aanpassing van artikel 19, § 2, 16°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende het basisbedrag en het plafond van de kilometervergoeding, BS 29 maart 2024.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!