De Vlaamse jobbonus is een nieuwe premie die is bedoeld voor loontrekkenden die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen en een laag arbeidsinkomen genieten. Hierbij wil men personen, die werkloos zijn, activeren door het verschil tussen een werkloosheidsuitkering en het inkomen uit een tewerkstelling te vergroten. Daarenboven wil men werknemers met lage inkomens motiveren om aan de slag te gaan en te blijven.

Dit mag niet worden verward met de federale werkbonus, een vermindering van de RSZ-bijdragen voor werknemers met een laag inkomen.

 

  1. Doelgroep

De jobbonus kan worden toegekend aan:

  • werknemers van de privésector die onderworpen zijn aan de volgende takken van de sociale zekerheid: de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de werkloosheidsverzekering en de rust- en overlevingspensioenen;
  • ambtenaren en personeel van onderwijsinstellingen;
  • personen die zijn tewerkgesteld in een lidstaat van de EU of de EER en in principe dagelijks of minstens één keer per week terugkeren naar hun hoofdverblijfplaats in het Vlaams Gewest;
  • begunstigden van een doctoraatsbeurs bij private onderwijs- of onderzoeksinstellingen.

 

De begunstigden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • gedomicilieerd zijn in het Vlaams Gewest op 1 januari van het jaar dat volgt op het refertejaar;
  • het gemiddeld maandelijks brutoloon of het gemiddelde maandelijks inkomen moet lager zijn dan € 2.500;
  • de pensioenleeftijd niet hebben bereikt op de eerste dag van het kwartaal waarin de prestaties worden verricht.

 

  1. Bedrag

Op jaarbasis bedraagt de jobbonus bij een voltijdse tewerkstelling gedurende het volledige refertejaar:

Gemiddeld maandelijks brutoloon in het refertejaar Jobbonus op jaarbasis
≤ € 1.800 € 600
> € 1.800 – ≤ € 2.499,99 Een bedrag dat degressief afneemt van € 600 tot € 20 volgens een formule die de Vlaamse Regering bepaalt
> € 2.499,99 € 0

 

De jobbonus wordt op kwartaalbasis berekend en toegekend in verhouding tot de gewerkte periode en het arbeidsregime. Het bedrag voor degenen die niet het volledige refertejaar of niet voltijds hebben gewerkt, moet nog worden bepaald in een uitvoeringsbesluit.

Wanneer de jobbonus bij voltijdse prestaties op jaarbasis minder dan € 20 bedraagt en bij deeltijdse prestaties op jaarbasis minder dan € 10 bedraagt, is deze niet opeisbaar.

 

  1. Aanvraagprocedure

Er gebeurt een automatische toekenning indien de Vlaamse overheid toegang kan krijgen tot de noodzakelijke gegevens van de begunstigde.

De begunstigden registreren eenmalig hun rekeningnummer zodat de Vlaamse overheid de jobbonus kan uitbetalen. De procedure voor registratie zal nog worden bepaald.

Ook zou er een aanvraagformulier worden voorzien voor degenen die niet in aanmerking komen voor een automatische toekenning.

 

Vooraleer de jobbonus effectief toegekend kan worden, moeten nog een aantal uitvoeringsmaatregelen worden genomen. Wij houden u op de hoogte!

 

Bron: decreet van het Vlaams parlement van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, BS 8 juni 2022, 2de editie.

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!