Als je gevestigd bent in het Vlaams Gewest, kan je voor de aanwerving van laaggeschoolde jongeren of van oudere werknemers, een vermindering van RSZ-bijdragen genieten. Vanaf 1 juli 2024 verdwijnen deze doelgroepverminderingen. Er zijn wel overgangsmaatregelen voorzien.

 

 1. Oudere werkende werknemers

Voor de tewerkstelling van een werkende oudere werknemer die minstens 61 jaar is (minimumleeftijd vanaf 1 januari 2024), kan je de volgende korting krijgen:

 

Leeftijd werknemer Bedrag DGV per kwartaal
Ten minste 61 jaar en jonger dan 62 jaar op de laatste dag van het kwartaal € 600
Vanaf 62 jaar € 1.500

 

Bovendien moet de werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • hij moet de leeftijd van 61 jaar bereikt hebben op de laatste dag van het kwartaal waarvoor je de vermindering wil toepassen;
 • hij is tewerkgesteld in een vestiging van de onderneming die in het Vlaams Gewest ligt;
 • zijn refertekwartaalloon mag niet hoger liggen dan € 13.945 (hierop bestaan wel een aantal uitzonderingen);
 • hij moet onderworpen zijn aan alle takken van de sociale zekerheid en behoren tot categorie 1 van de structurele vermindering;
 • hij moet werkelijke arbeidsprestaties leveren tenzij zijn arbeidsovereenkomst geschorst is (bv. wegens ziekte).

 

Overgangsmaatregelen

Deze doelgroepvermindering verdwijnt vanaf 1 juli 2024. Als overgangsmaatregel is wel voorzien dat je nog tot uiterlijk 30 juni 2028 kan blijven genieten van de vermindering, op voorwaarde dat de werknemer minstens 62 jaar is op 30 juni 2024. Er wordt geen overgangsmaatregel voorzien voor werknemers die minstens 61 jaar zijn en jonger dan 62 jaar. De vermindering van € 600 valt dus weg vanaf 1 juli 2024.

 

 

 

 1. Oudere niet-werkende werkzoekenden

Werf je een nieuwe werknemer van minstens 58 jaar aan die ingeschreven is bij de VDAB, kan je genieten van een volledige vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen gedurende 8 kwartalen.

 

De voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen zijn de volgende:

 • hij moet de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben op de laatste dag van het kwartaal waarvoor je de vermindering wil toepassen;
 • hij is tewerkgesteld in een vestiging van de onderneming die in het Vlaams Gewest ligt;
 • zijn refertekwartaalloon mag niet hoger liggen dan € 13.945 (hierop bestaan wel een aantal uitzonderingen);
 • hij moet minstens één dag ingeschreven zijn bij de VDAB;
 • hij mag in de 4 kwartalen voorafgaand aan zijn tewerkstelling niet bij jou gewerkt hebben.
 • hij moet werkelijke arbeidsprestaties leveren tenzij zijn arbeidsovereenkomst geschorst is (bv. wegens ziekte).

 

Overgangsmaatregelen

Ook deze vermindering verdwijnt vanaf 1 juli 2024. Als de werknemer in dienst treedt vóór 1 juli 2024, dan blijf je de vermindering voor de volledige duurtijd van 8 kwartalen behouden.

 

 1. Laaggeschoolde jongeren

Wanneer je een laaggeschoolde jongere van minder dan 25 jaar aanwerft, kan je ook gedurende 8 kwartalen een volledige vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen krijgen. Hiervoor moet de jongere wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • jonger zijn dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal van de aanwerving;
 • niet meer voltijds leerplichtig zijn;
 • tewerkgesteld worden met minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, vast of tijdelijk in een vestigingseenheid gelegen in het Vlaams Gewest;
 • een loopbaanportfolie hebben bij de VDAB;
 • laaggeschoold zijn, dit wil zeggen:
  • geen studiegetuigschrift van het 6e leerjaar secundair onderwijs of een diploma secundair onderwijs hebben;
  • hoogstens in het bezit zijn van één van de volgende getuigschriften: lager onderwijs, 1e graad secundair onderwijs, 2e graad secundair onderwijs, leertijd, deeltijds beroepssecundair onderwijs, getuigschrift of attest buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvormen 1, 2 en 3;
 • een refertekwartaalloon van maximum € 13.945 hebben (hierop bestaan wel een aantal uitzonderingen).

 

Overgangsmaatregelen

Vanaf 1 juli 2024 wordt de doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren afgeschaft. Is de jongere uiterlijk op 30 juni 2024 in dienst getreden, behoud je de vermindering gedurende 8 kwartalen.

 

 

Bron: Programmadecreet bij de begroting 2024 van 22 december 2023, BS 29 december 2023.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!