Sinds 1 juli 2016 ontvangen werkgevers in het Vlaams Gewest een doelgroepvermindering bij de aanwerving van laag- of middengeschoolde jongeren.

De scholingsgraad op het einde van het aanwervingskwartaal is relevant voor de toepassing van de vermindering.
Momenteel bepaalt de reglementering dat de doelgroepvermindering van toepassing is indien de jongere binnen het kwartaal na aanwerving geen diploma kan behalen waardoor hij niet langer laag- of middengeschoold is.
Deze formulering zorgt ervoor dat werkgevers de jongeren nog snel aanwerven vóór het einde van hun hogere studies, zodat ze de doelgroepvermindering nog kunnen genieten.

Vanaf 1 oktober 2017 wordt de voorwaarde strikter geformuleerd: de werkgever kan de doelgroepvermindering niet toepassen indien de jongere een opleiding volgt waarbij hij binnen de 4 maanden, te rekenen vanaf de dag van zijn indienstneming, een diploma of graad hoger onderwijs kan behalen en dus niet langer middengeschoold is.

De uitsluiting van de doelgroepvermindering geldt enkel voor jongeren die binnen de 4 maanden na aanwerving hun diploma hoger onderwijs kunnen behalen. De doelgroepvermindering kan nog steeds worden toegepast voor jongeren die middengeschoold worden door het behalen van een diploma.

Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2011/09/09_2.pdf – Page125

Decreet van 7 juli 2017 houdende diverse bepalingen m.b.t. het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, B.S. 1 augustus 2017.