Het Vlaams Opleidingsverlof biedt werknemers de gelegenheid om, onder bepaalde voorwaarden, van het werk afwezig te zijn met behoud van loon en dit om een opleiding te volgen of te studeren. De werkgever kan hiervoor een tegemoetkoming in de loonkost ontvangen.

 

Hieronder geven we een overzicht van de voorziene wijzigingen voor schooljaar 2023-2024.

 

Aanpassing refertemaand voor de bepaling van het recht op Vlaams Opleidingsverlof

 

Huidige regeling

Om het recht op Vlaams Opleidingsverlof te bepalen, wordt momenteel gekeken naar de contractuele tewerkstellingsbreuk van de gehele maand september. Enkel wie een tewerkstellingsbreuk heeft van minstens 50% van een voltijdse tewerkstelling, kan gebruik maken van dit stelsel.

 

Er bestaat hierop een uitzondering: wie in september geen contactuele tewerkstellingsbreuk heeft van 50%, heeft toch recht op Vlaams Opleidingsverlof als de contractuele tewerkstellingsbreuk in de maand waarin de opleiding start minstens 50% bedraagt.

 

Voorziene wijziging

Voor opleidingen die starten in september 2023 wordt gekeken naar de contractuele tewerkstellingsbreuk van de gehele maand maart vóór de start van het schooljaar.

 

Deze aanpassing zorgt ervoor dat de Vlaams overheid de goedkeuring van de terugbetalingsaanvragen sneller kan versturen.

 

De formule voor de bepaling van het maximumrecht blijft behouden, nl. 125u x tewerkstellingspercentage in de maand maart vóór het schooljaar.

 

Opgelet

Opgelet: voor het bepalen van het recht op Vlaams opleidingsverlof wordt er ook rekening gehouden met de concrete uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Zaken zoals tijdskrediet, ouderschapsverlof, indiensttreding doorheen de maand,… kunnen deze concrete uitvoering van de arbeidsoverkomst beïnvloeden.

Voorbeeld: een werknemer die 1 maand voltijds ouderschapsverlof of tijdskrediet neemt in maart heeft een volledig schooljaar geen recht op Vlaams opleidingsverlof, want het tewerkstellingspercentage in maart is 0%.

Er moet dan worden gekeken naar de maand waarin de opleiding start om na te gaan of deze minstens 50% werkt.

Bij vragen hierover mag je onze diensten steeds contacteren!

 

Verlenging gemeenschappelijk initiatiefrecht

 

Het gemeenschappelijk initiatiefrecht geeft aan de werkgever de mogelijkheid om opleidingen voor te stellen aan zijn werknemers zodat ze hun toekomstkansen in de sector of op de Vlaamse arbeidsmarkt kunnen versterken. Van een verplichting door de werkgever kan echter geen sprake zijn. Daarom noemt men dit “gemeenschappelijk initiatiefrecht”.

Een werknemer die zowel zijn eigen opleidingskeuze volgt, als ingaat op het voorstel van de werkgever, verdubbelt zijn recht op Vlaams Opleidingsverlof en kan maximaal 250 uren Vlaams Opleidingsverlof opnemen.

 

Oorspronkelijk was het gemeenschappelijk initiatiefrecht enkel voorzien voor schooljaar 2021-2022. Voor schooljaar 2022-2023 werd dit verlengd.

 

Dit systeem zal opnieuw worden verlengd voor schooljaar 2023-2024.

 

De werkgever geeft in de aanvraag tot terugbetaling aan of de werknemer de opleiding op eigen initiatief of op voorstel van de werkgever volgt. De aanvraag tot terugbetaling wordt ingediend voor maximaal 125 uur voor een opleiding die een werknemer op eigen initiatief volgt en voor maximaal 125 uur voor een opleiding die een werknemer op voorstel van de werkgever volgt.

 

Verlenging versoepeling minimumvoorwaarde 32 uur opleidingstijd

 

De opleiding moet minstens 32 contacturen/opleidingstijd of 3 studiepunten omvatten. Deze voorwaarde geldt niet voor mentoropleidingen.

 

Om na te gaan of de voorwaarde vervuld is, mogen modules uit verschillende opleidingen van eenzelfde opleidingsverstrekker worden gecombineerd.

Sinds het schooljaar 2021-2022 kan er sneller worden voldaan aan de minimumvoorwaarde van 32 uur opleiding: deze voorwaarde wordt nu afgetoetst over alle inschrijvingen heen, en niet enkel bij éénzelfde opleidingsverstrekker. Modules uit verschillende arbeidsmarktgerichte opleidingen van verschillende opleidingsverstrekkers mogen m.a.w. worden gecombineerd.

 

Deze versoepeling blijft behouden voor het schooljaar 2023-2024.

 

 

Akkoord van de werknemer

 

Voor de aanvraag tot terugbetaling van het Vlaams Opleidingsverlof is steeds het akkoord van de werknemer vereist (ook in geval van gemeenschappelijk initiatiefrecht).

 

Dit wordt vanaf schooljaar 2023-2024 uitdrukkelijk opgenomen in de regelgeving.

 

Preadvies vragen

 

Er wordt een mogelijkheid tot preadvies geïnstalleerd. Een werkgever of opleidingsverstrekker die op voorhand de opleidingsinhoud en de context waarin de opleiding gegeven wordt, schetst, ontvangt een advies over de toepasbaarheid van Vlaams Opleidingsverlof. VSI (Vlaamse Sociale Inspectie) wordt betrokken bij de opmaak van het preadvies en zal, mits uitvoering van eventuele voorwaarden, dit preadvies volgen.

 

Loongrens

 

Voor de gevolgde uren Vlaams Opleidingsverlof is er behoud van loon. Er is wel een loongrens die door de werkgever kan worden toegepast. Deze loongrens wordt vastgelegd bij koninklijk besluit.

 

Voor het schooljaar 2022-2023 werd de loongrens halfweg het schooljaar aangepast:

  • vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2022: € 3.170 bruto per maand;
  • vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2023: € 3.364 bruto per maand.

 

In het voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen werd bepaald dat de loongrens in de toekomst automatisch geïndexeerd zal worden.  We moeten echter nog even afwachten of deze aanpassing er komt.

 

De nieuwigheden moeten nog in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Zodra dit gebeurd is, laten we het weten.

 

 

Bron: Beslissingen Vlaamse Regering, Ministerraden van 26 mei 2023 en 31 augustus 2023 en NAR advies nr. 2366 van 3 mei 2023 betreffende het voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!