Het stelsel van het betaald educatief verlof voor Vlaanderen werd intussen vervangen door het nieuwe stelsel van het Vlaams opleidingsverlof (VOV). De nieuwe regels van het VOV traden in werking sinds 1 september 2019.

Het Vlaams opleidingsverlof geeft de werknemer de mogelijkheid om van het werk afwezig te zijn met behoud van (een begrensd) loon voor het volgen van bepaalde opleidingen, om te studeren of om examens af te leggen.

In onze nieuwsbrief van maart 2019 informeerden wij u reeds over deze wijziging. Dit Vlaams opleidingsverlof is enkel van toepassing voor werknemers uit de privésector die tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid van een onderneming gelegen in het Vlaams Gewest.

In Prisma kan u hiervoor de volgende codes gebruiken:

  • code 175 : Vlaams opleidingsverlof
  • code 176: begrensd Vlaams opleidingsverlof

 

Op 1 oktober 2019 is er vervolgens nog een uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dat enkele verduidelijkingen aanbrengt aan de administratieve formaliteiten.

Terugbetalingsaanvraag door werkgever

Werkgevers kunnen een tussenkomst ontvangen in de loonkosten van het opleidingsverlof van hun werknemers. Zij moeten hiervoor een aanvraag indienen via het WSE-loket van het departement Werk en Sociale Economie.

Deze aanvraag moet binnen de 3 maanden na de start van de opleiding ingediend worden. Wanneer de werknemer van werkgever verandert, heeft de nieuwe werkgever opnieuw 3 maanden de tijd vanaf de indiensttreding.

In het huidige uitvoeringsbesluit wordt nu bepaald welke gegevens moeten ingevuld worden in de terugbetalingsaanvraag. Meer bepaald moeten er een aantal gegevens over de werknemer, de werkgever en de opleiding meegedeeld worden.

Registratie door opleidingsverstrekker

Alle opleidingen die recht geven op het Vlaams Opleidingsverlof moeten door de opleidingsverstrekker geregistreerd worden in een databank. Dit kan gebeuren via het WSE-loket.

Ook voor deze registratie wordt verduidelijkt welke gegevens moeten meegedeeld worden.

Inschrijvingsattest en certificaat van de werknemer

De opleidingsverstrekker moet een bewijs van inschrijving aan de cursist bezorgen en dit binnen de 8 dagen vanaf de inschrijving. Ook na het volgen van de opleiding moet een certificaat afgeleverd worden.

Het uitvoeringsbesluit legt vast welke gegevens op beide documenten vermeld moeten worden.

Aanwezigheidsregistratie

Opleidingen kunnen uitgedrukt worden in uren of in studiepunten. Voor de opleidingen uitgedrukt in uren dient de opleidingsverstrekker de aanwezigheden te registreren. Dit gebeurt door middel van een dagelijkse aanwezigheidslijst of een dagelijks aanwezigheidsregister. Dit document dient een minimum aantal gegevens te bevatten dewelke zijn opgesomd in het uitvoeringsbesluit.

 

 

 

 

Bron: Ministerieel besluit van 8 juli 2019 tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, B.S. 1 oktober 2019.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!