Eerder informeerden wij je reeds over de voorziene wijzigingen in de regeling van het Vlaams opleidingsverlof voor het schooljaar 2023-2024. Enkele van deze wijzigingen zijn op 19 oktober 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

 

1. Aanpassing refertemaand voor de bepaling van het recht op Vlaams Opleidingsverlof

Regeling vóór 1 september 2023

Om het recht op Vlaams Opleidingsverlof te bepalen, werd gekeken naar de contractuele tewerkstellingsbreuk van de gehele maand september. Enkel wie een tewerkstellingsbreuk heeft van minstens 50% van een voltijdse tewerkstelling, kan gebruik maken van dit stelsel.

 

Er bestaat hierop een uitzondering: wie in september geen contactuele tewerkstellingsbreuk heeft van 50%, heeft toch recht op Vlaams Opleidingsverlof als de contractuele tewerkstellingsbreuk in de maand waarin de opleiding start minstens 50% bedraagt.

 

Regeling vanaf 1 september 2023

Voor opleidingen die starten in september 2023 wordt gekeken naar de contractuele tewerkstellingsbreuk van de gehele maand maart vóór de start van het schooljaar.

 

Deze aanpassing zorgt ervoor dat de Vlaams overheid de goedkeuring van de terugbetalingsaanvragen sneller kan versturen.

 

De formule voor de bepaling van het maximumrecht blijft behouden, nl. 125u x tewerkstellingspercentage in de maand maart vóór het schooljaar.

 

Opgelet

Voor het bepalen van het recht op Vlaams opleidingsverlof wordt er ook rekening gehouden met de concrete uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Zaken zoals tijdskrediet, ouderschapsverlof, indiensttreding doorheen de maand,… kunnen deze concrete uitvoering van de arbeidsoverkomst beïnvloeden.

 

2. Akkoord van de werknemer

Voor de aanvraag tot terugbetaling van het Vlaams Opleidingsverlof is steeds het akkoord van de werknemer vereist, ook in geval van gemeenschappelijk initiatiefrecht.

 

Dit wordt nu, met inwerkingtreding vanaf 1 september 2023, uitdrukkelijk opgenomen in de regelgeving.

 

3. Opleidingsjaar

Bijkomend wordt er ook nog verduidelijkt wat er verstaan wordt onder “opleidingsjaar”; d.i. de periode van 1 september tot en met 31 augustus.

 

De publicaties van de andere wijzigingen volgen wij verder voor je op.

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2023 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, wat betreft de optimalisatie van het operationele proces, BS 19 oktober 2023.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!