Voor 2020 moet u rekening houden met de volgende 10 wettelijke feestdagen:

  • Nieuwjaar: woensdag 1 januari 2020;
  • Paasmaandag: maandag 13 april 2020;
  • Dag van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2020;
  • L.H. Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020;
  • Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020;
  • Nationale Feestdag: dinsdag 21 juli 2020;
  • L.V. Hemelvaart: zaterdag 15 augustus 2020;
  • Allerheiligen: zondag 1 november 2020;
  • Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020;
  • Kerstmis: vrijdag 25 december 2020.

 

Opmerking: de regionale feestdagen (zaterdag 11 juli 2020 voor de Vlaamse Gemeenschap, zondag 27 september 2020 voor de Franse Gemeenschap en zondag 15 november 2020 voor de Duitstalige Gemeenschap) moeten eveneens toegekend worden aan de werknemers wanneer uw onderneming of uw paritair comité beslist heeft om deze dagen extra toe te kennen.

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de voltijdse werknemers in uw onderneming niet moeten werken. Wordt er in uw onderneming op zaterdag en zondag niet gewerkt, dan moeten er in 2020 twee feestdagen (zaterdag 15 augustus 2020 en zondag 1 november 2020) vervangen worden en eventueel ook de regionale feestdag.

Voor de vervanging van deze feestdagen moet een specifieke procedure nageleefd worden. In eerste instantie kan het paritair comité hierover beslissen. Deze beslissing moest vóór 1 oktober aan de Minister van Werk meegedeeld worden. Enkel indien deze beslissing algemeen verbindend verklaard werd bij koninklijk besluit, kan zij uitwerking krijgen. Indien niets bepaald werd in het paritair comité, dan kan de ondernemingsraad hierover een beslissing nemen.

Wanneer er geen ondernemingsraad is, of die neemt geen beslissing, kan er een regeling getroffen worden met de vakbondsafvaardiging of bij ontstentenis door middel van een collectief akkoord met de werknemers.

 

 

Bij gebrek aan een collectieve beslissing, worden de vervangingsdagen voor iedere werknemer vastgesteld in individueel overleg tussen werkgever en werknemer. Als er geen vervangingsdagen vastgelegd worden, dan wordt de feestdag in principe vervangen door de eerstvolgende gewone activiteitsdag in de onderneming.

De werkgever moet de overeengekomen vervangingsdagen vóór 15 december 2019 door middel van een ondertekend en gedateerd bericht uithangen in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd en eveneens naar de Inspectie Sociale Wetten worden gestuurd.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!