Voor 2019 moet u rekening houden met de volgende 10 wettelijke feestdagen:

Nieuwjaar: dinsdag 1 januari 2019
Paasmaandag: maandag 22 april 2019
Feest van de Arbeid: woensdag 1 mei 2019
O.L.H. Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019
Pinkstermaandag: maandag 10 juni 2019
Nationale Feestdag: zondag 21 juli 2019
O.L.V. Hemelvaart: donderdag 15 augustus 2019
Allerheiligen: vrijdag 1 november 2019
Wapenstilstand: maandag 11 november 2019
Kerstmis: woensdag 25 december 2019

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen
worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de
voltijdse werknemers in uw onderneming niet moeten werken. Wordt er in uw onderneming op zaterdag en zondag
niet gewerkt, dan moet er in 2019 één feestdag (zondag 21 juli 2019) vervangen worden.

Voor de vervanging van deze feestdagen moet een specifieke procedure nageleefd worden. In eerste instantie kan het paritair comité hierover beslissen. Deze beslissing moest vóór 1 oktober aan de Minister van Werk meegedeeld worden. Enkel indien deze beslissing algemeen verbindend verklaard werd bij koninklijk besluit, kan zij uitwerking krijgen. Indien niets bepaald werd in het paritair comité, dan kan de ondernemingsraad hierover een beslissing nemen.

Wanneer er geen ondernemingsraad is, of die neemt geen beslissing, kan er een regeling getroffen worden met de vakbondsafvaardiging of bij ontstentenis door middel van een collectief akkoord met de werknemers.
Bij gebrek aan een collectieve beslissing, worden de vervangingsdagen voor iedere werknemer vastgesteld in individueel overleg tussen werkgever en werknemer. Als er geen vervangingsdagen vastgelegd worden, dan wordt de feestdag in principe vervangen door de eerstvolgende gewone activiteitsdag in de onderneming.

De werkgever moet de overeengekomen vervangingsdagen vóór 15 december 2018 door middel van een ondertekend en gedateerd bericht uithangen in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd en eveneens naar de Inspectie Sociale Wetten worden gestuurd.

De regionale feestdagen (donderdag 11 juli 2019 voor de Vlaamse Gemeenschap, vrijdag 27 september 2019 voor de Franse Gemeenschap en vrijdag 15 november 2019 voor de Duitstalige Gemeenschap) moeten eveneens toegekend worden aan de werknemers wanneer uw onderneming of uw paritair comité beslist heeft om deze dagen extra toe te kennen.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!