Nu de vakantieperiode achter de rug is en het einde van het jaar in zicht komt, is het aangewezen om al na te denken over de vervangingsdagen voor de feestdagen in 2023 en eventueel collectieve jaarlijkse vakantie in de onderneming

Vervanging feestdagen nu al vastleggen voor 2023

Voor 2023 moet u rekening houden met de volgende 10 wettelijke feestdagen:

  • Nieuwjaar: zondag 1 januari 2023
  • Paasmaandag: maandag 10 april 2023
  • Feest van de Arbeid: maandag 1 mei 2023
  • O.L.H. Hemelvaart: donderdag 18 mei 2023
  • Pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023
  • Nationale Feestdag: vrijdag 21 juli 2023
  • O.L.V. Hemelvaart: dinsdag 15 augustus 2023
  • Allerheiligen: woensdag 1 november 2023
  • Wapenstilstand: zaterdag 11 november 2023
  • Kerstmis: maandag 25 december 2023

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de voltijdse werknemers in uw onderneming niet moeten werken.

Wordt er in uw onderneming op zaterdag en zondag niet gewerkt, dan moeten er in 2023 twee feestdagen vervangen worden.

Voor de vervanging van deze feestdagen moet een specifieke procedure nageleefd worden. In eerste instantie kan het paritair comité hierover beslissen. Deze beslissing moest vóór 1 oktober aan de Minister van Werk meegedeeld worden. Enkel indien deze beslissing algemeen verbindend verklaard werd bij koninklijk besluit, kan zij uitwerking krijgen.

Indien niets bepaald werd in het paritair comité, dan kan de ondernemingsraad hierover een beslissing nemen. Wanneer er geen ondernemingsraad is, of die neemt geen beslissing, kan er een regeling getroffen worden met de vakbondsafvaardiging of bij ontstentenis door middel van een collectief akkoord met de werknemers. Bij gebrek aan een collectieve beslissing, worden de vervangingsdagen voor iedere werknemer vastgesteld in individueel overleg tussen werkgever en werknemer. Als er geen vervangingsdagen vastgelegd worden, dan wordt de feestdag in principe vervangen door de eerstvolgende gewone activiteitsdag in de onderneming.

De werkgever moet de overeengekomen vervangingsdagen vóór 15 december 2022 door middel van een ondertekend en gedateerd bericht uithangen in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd en eveneens naar de Inspectie Sociale Wetten worden gestuurd.

De regionale feestdagen (dinsdag 11 juli 2023 voor de Vlaamse Gemeenschap, woensdag 27 september 2023 voor de Franse Gemeenschap en woensdag 15 november 2023 voor de Duitstalige Gemeenschap) moeten eveneens toegekend worden aan de werknemers wanneer uw onderneming of uw paritair comité beslist heeft om deze dagen extra toe te kennen.

 

Ook collectief verlof nu al vastleggen voor 2023
Naast de feestdagen kan ook de jaarlijkse vakantie collectief worden vastgelegd op het niveau van het paritair comité of op ondernemingsniveau.

Het paritair comité kan een beslissing nemen omtrent de vakantiedata in de sector. In dat geval moet de FOD Sociale Zekerheid ten laatste op 31 december 2022 ingelicht worden. Indien het paritair comité zijn beslissing niet meedeelde op voornoemde datum, mogen de data van de vakantie collectief worden vastgelegd door de ondernemingsraad, bij ontstentenis door de syndicale afvaardiging, of bij ontstentenis door een akkoord tussen werkgever en werknemers.

Bovendien moeten de data van de jaarlijkse collectieve vakantie opgenomen worden in het arbeidsreglement en dient u zo snel mogelijk een bericht aan te plakken in de lokalen van de onderneming. Een afschrift van dit bericht moet overhandigd worden aan iedere werknemer. Tot slot moet er binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding een afschrift verzonden worden aan de Inspectie Sociale Wetten (www.arbeidsreglement.belgie.be).

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!