Om te vermijden dat er nieuwe inactiviteitsvallen tot stand komen of dat bestaande inactiviteitsvallen versterkt worden, heeft de federale regering voorzien dat vanaf 1 juli 2023 de werkbonus voor werknemers met lage lonen wordt versterkt.

 

Principe van de werkbonus.

De werkbonus is een systeem van vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid ten voordele van werknemers met een laag loon. Dit systeem garandeert dat werknemers met een lage loon, een hoger nettoloon ontvangen aan de hand van de vermindering van de persoonlijke bijdragen.

Werknemers die volledig onderworpen zijn aan de werknemersbijdrage van 13,07% kunnen in aanmerking komen voor de werkbonus. Leerlingen, gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw, artsen in opleiding tot specialist, etc. Zijn uitgesloten van dit systeem aangezien ze slechts beperkt onderworpen zijn aan de werknemersbijdrage.

VOLTIJDSE WERKNEMERS MET VOLLEDIGE MAANDPRESTATIE
Maandelijkse brutoloon in euro Vermindering van de persoonlijke bijdrage per maand
< of = € 2.013,64 Bedienden € 262,16

Arbeiders € 283,13

> € 2.013,64 en < of = € 2.571,45 Bedienden € 262,16 – [0,2579 X (S – € 2.013,64)]

Arbeiders € 283,13 – [0,2785 X (S – € 2.013, 64)]

> € 2.571,45 en < of = € 3.082,66 Bedienden € 247,31 – [0,2313 X (S – € 2.013,64)]

Arbeiders € 267,09 – [0,2498 X (S – € 2.013,64)]

> € 3.082,66 € 0,00

Het bedrag van de werkbonus is afhankelijk van de zone waarin het refertemaandloon (S) van de werknemer zich bevindt.

 

Versterking van de werkbonus

Om de loonbonus te versterken, voert een koninklijk besluit 2 maatregelen in:

  • Toevoegen van een tussenloongres S1BIS naast de bestaande S1 lage loongrens en de bestaande S2 hoge loongrens;
  • verhogen van het maximumforfait voor werknemers in de laagste loonzone.

 

De loongrenzen die van toepassing zijn op de werkbonus blijven evolueren in de functie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI). Indien er een overschrijding van de spilindex zou plaatsvinden, zullen de loongrenzen van toepassing op de werkbonus ook stijgen.

In de onderstaande tabel worden de nieuwe bedragen weergegeven die van toepassing zullen zijn vanaf 1 juli 2023, dit onder voorbehoud dat het GMMI ongewijzigd blijft tot en met 1 juli 2023

Voor de voltijdse werknemers met onvolledige prestaties en de deeltijdse werknemers wordt de bijdragevermindering strikt evenredig aangepast naargelang de prestatie van de werknemer

 

Bron: KB van 27 maart 1012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen, aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en aan de betaalde sportbeoefenaars, BS 12 april 2023.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!