VLAANDEREN

 

De uitbreiding inzake een verruimde stagebonus voor leerlingen in Vlaanderen werd onlangs in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Hieronder bespreken we even de belangrijkste punten.

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de gewone stagebonus dienen volgende voorwaarden vervuld te zijn:

  • De onderneming en de jongere hebben een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding: een overeenkomst alternerende opleiding (OAO), een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO) of een deeltijdse arbeidsovereenkomst;
  • De onderneming die de jongere opleidt, is gevestigd in het Vlaamse Gewest;
  • De onderneming leidt de jongere minstens 3 maanden op in het schooljaar waarvoor de stagebonus wordt aangevraagd. Een schooljaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

 

De leerling moet wel jonger zijn dan 18 jaar op 1 september van het betrokken schooljaar.

 

De voorwaarden voor de verruimde stagebonus zijn dezelfde, met als extra voorwaarde dat de werkgever niet reeds in aanmerking mag komen voor de gewone stagebonus. In de praktijk komt dit er op neer dat de verruimde stagebonus kan toegepast worden voor leerlingen van 18 jaar en ouder.

 

Bedrag

De gewone stagebonus kan maximaal 3 keer per jongere toegekend worden en bedraagt:

  • € 500 bij de eerste toekenning;
  • € 500 bij de tweede toekenning;
  • € 750 bij de derde toekenning.

 

De verruimde stagebonus bedraagt € 500 en kan één keer per schooljaar aangevraagd worden.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure verloopt normaliter via de school. De werkgever blijft wel zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van de aanvraag. Het aanvraagformulier en de verdere procedure is terug te vinden op de website van de Vlaamse overheid.

 

BRUSSELS GEWEST

 

Voor de volledigheid herhalen we ook nog eens de premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.

 

De stagebonus werd in het Brussels Gewest afgeschaft en vervangen door de mentorpremie. De premie van 1750 euro wordt per periode van 12 maanden toegekend voor elke mentor (maximaal één premie per mentor) die gedurende een periode van ten minste 6 maanden één tot vier leerlingen jonger dan 25 jaar tegelijk begeleidt.

 

Deze premie werd ook tijdelijk gewijzigd in de context van de coronacrisis om gunstiger voorwaarden en procedures voor de werkgever in te voeren en de doelgroep van de lerenden te verbreden. De hervorming is tijdelijk en is van toepassing op nieuwe stages die beginnen tussen 01/09/2021 en 30/06/2022 voor een duur van minimum 6 maanden. Voor contracten die al lopen vóór 1 september 2021, worden de 6 maanden werkervaring vanaf die datum meegeteld. Concreet wordt het bedrag van de bonus verhoogd van 1750 euro tot 3000€ per leerling (tot 4 leerlingen) en wordt de leeftijdsvoorwaarde geschrapt. Deze nieuwe premie kan niet worden gecombineerd met de Tutor I-premie.

 

Aanvraagprocedure

 

Uw aanvraag voor deze premie moet ten vroegste op 1 maart 2022 bij ACTIRIS worden ingediend en uiterlijk 2 maanden na afloop van de eerste 6 maanden praktijkopleiding die niet eerder dan 01/09/2021 en niet later dan 30/06/2022 beginnen.

 

WAALS GEWEST

 

In het Waals Gewest is de stagebonus eveneens afgeschaft om plaats te maken voor een premie voor ondernemingen en een bonus voor zelfstandigen ten bedrage van 750€ per jongere onder de 25 jaar met een alternerende opleidingsovereenkomst.

 

Om de premie te krijgen, moet de onderneming cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

  • de voorwaarden betreffende de alternerende opleiding naleven (erkenning);
  • een alternerende overeenkomst met de leerling gesloten hebben;
  • voor een opleiding van minimum 270 dagen (9 maanden) voor de leerling zorgen tijdens het 1ste opleidingsjaar dat van start gaat op de dag dat de onderneming een alternerende overeenkomst sluit met een leerling van niveau A en dat uiterlijk eindigt op 31 augustus van het schooljaar waarin de leerling naar niveau B overgaat;
  • een erkende mentor voor de leerling aanstellen.

 

Bovendien moet de leerling zijn eerste opleidingsjaar met succes beëindigen of toegelaten worden tot het hoger niveau na minimum 270 dagen onder alternerende overeenkomst.

 

Aanvraagprocedure

 

Om in aanmerking te komen voor de financiële stimulans voor de onderneming, moet de onderneming die een alternerende opleidingsovereenkomst sluit die aanleiding geeft tot deze stimulans, een gedateerde en ondertekende premieaanvraag indienen bij de referentieopleidingsoperator van deze alternerende opleidingsovereenkomst (bv. IFAPME) bij de ondertekening van de overeenkomst of, bij ontstentenis daarvan, uiterlijk 30 dagen na de ondertekening ervan.

 

 

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023, BS 29 april 2022.

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!