De sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad hebben cao. Nr. 164 gesloten tot invoering van een algemene fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023 voor werknemers die met de fiets naar het werk komen.

Voor welke werknemers?

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is aanvullend en is enkel van toepassing voor werknemers waarvoor nog geen fietsvergoeding wordt voorzien is een sectorale cao of in een ondernemings-cao. In de sectoren en de ondernemingen die een cao hebben gesloten waarin wordt voorzien in de toekenning van een specifieke fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer met de fiets, blijft deze cao bijgevolg van toepassing, zelfs indien de voorwaarden minder gunstig zijn. Voor werknemers van paritair comité 335 voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen werd voorzien dat cao nr. 164 pas vanaf 1 januari 2024 van toepassing zal zijn , mocht de sector tegen dan nog geen cao over de fietsvergoeding gesloten hebben.

 

Fiets

Cao nr. 164 is van toepassing voor verplaatsingen met de fiets in het kader van het woon-werkverkeer. Onder ‘fiets’ wordt verstaan: een rijwiel, een gemotoriseerd rijwiel of een speed pedelec, zoals gedefinieerd in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, met dien verstande dat de gemotoriseerde rijwielen op de speed pedelecs enkel in aanmerking komen wanneer ze elektrisch worden aangedreven.

 

Toekenningsvoorwaarden

De fietsvergoeding wordt toegekend aan de werknemers die de verplaatsingen tussen hun woonplaats en de plaats van tewerkstelling regelmatig met de fiets afleggen. De cao is dus niet bedoeld voor werknemers die slechts occasioneel met de fiets komen werken. Volgens de cao zou de verplaatsing van een werknemer die ten minste één keer per week of in de zomerperiode dagelijks met de fiets naar het werk komt, beschouwd worden als een regelmatige verplaatsing.

De fietsvergoeding wordt wel begrensd op een afstand van maximum 20 kilometer per enkel traject.

 

Fietsvergoeding

Voor het jaar 2023 bedraagt de fietsvergoeding € 0,27 per met de fiets afgelegde kilometer. Deze fietsvergoeding is vrijgesteld van sociale en fiscale bijdragen. Dit bedrag zal worden geïndexeerd volgens het mechanisme dat de fiscus ook gebruikt om het maximaal vrijgestelde bedrag van de fietsvergoeding te bepalen.

Om het bedrag van de fietsvergoeding te bepalen, is voorzien dat de werknemer een verklaring op eer invult over het aantal kilometers van het woon-werktraject met de fiets en het aantal dagen van de maand dat de werknemer effectief met de fiets is komen werken. Ter compensatie van de extra kosten van de algemene fietsvergoeding, zou de regering voor 2023 en 2024 een compensatiemechanisme uitwerken, maar voorlopig zijn hierover nog geen verdere details gekend.

 

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 164 betreffende de tegemoetkoming van de werkgever voor verplaatsingen per fiets van de werknemer tussen zijn woonplaats en zijn plaats van tewerkstelling, op 24 januari 2023 afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, www.nar-cnt.be.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!