Naar aanleiding van een aantal vragen/problemen die gerezen zijn, hernemen we via deze weg graag nog eens de verplichting die u als werkgever heeft indien u gebruik wil maken van een vorm van werkloosheid (m.u.v. werkloosheid wegens overmacht).

Wanneer?

U moet als werkgever elke maand voor elke werknemer die u tijdelijk werkloos wil stellen (bv. op grond van economische redenen, slecht weer of technische stoornis) een melding doen aan de RVA van de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand.

U bent hiervan vrijgesteld indien u gedurende de betrokken kalendermaand reeds een melding heeft gedaan voor uw betrokken werknemer.

De mededeling moet verstuurd worden:

  • Ofwel de eerste dag van de effectieve schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
  • Ofwel de volgende werkdag (onder werkdag worden alle dagen van de week verstaan m.u.v. de zondagen, feestdagen en vervangende feestdagen en brugdagen)
  • Ofwel indien u met zekerheid weet dat de arbeider werkloos zal zijn, ten vroegste de 5de werkdagen die voorafgaat aan de eerste effectieve werkloosheidsdag. Verstuurt u de mededeling toch vroeger, dan wordt die beschouwd als geen mededeling en zal er dus geen recht zijn op een uitkering voor de betrokken maand.

Opmerking: indien de volgende werkdag een zaterdag is, aanvaardt de RVA dat de mededeling verstuurd wordt de volgende maandag.

Bijvoorbeeld: 11 november valt op een zondag. Indien de 1ste effectieve werkloosheidsdag van de maand valt op vrijdag 9 november, dan moet de mededeling ten laatste verstuurd worden op dinsdag 13 november (maandag 12 november wordt beschouwd als een vervangende feestdag).

Indien u zich vergist heeft en ten onrechte een mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag heeft verstuurd, dan moet u de mededeling aan de RVA zo snel mogelijk annuleren. De wet voorziet dat dit moet gebeuren ten laatste de werkdag volgend op de dag die als eerste effectieve werkloosheidsdag is meegedeeld aan de RVA. Stelt u de arbeiders later in de maand effectief tijdelijk werkloos, dan moet u een nieuwe mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag versturen aan de RVA.

 

 

Naar waar?

De mededeling moet verstuurd worden naar het werkloosheidsbureau van de plaats waar uw onderneming gevestigd is. Hiermee wordt de exploitatiezetel van uw onderneming bedoeld en niet de maatschappelijke zetel.

Het is belangrijk dat de voorafgaandelijke mededeling en de mededeling van de 1ste effectieve werkloosheidsdag door dezelfde entiteit verstuurd wordt (zelfde KBO-nummer en postcode). Er kunnen slechts uitkeringen worden betaald indien voor elke arbeider beide mededelingen in orde zijn en aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Hoe?

De mededeling moet gebeuren via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be – rubriek onderneming – sociale risico’s – tijdelijke werkloosheid). De maandelijkse mededeling aan de RVA moet de volgende vermeldingen bevatten:

  • uw naam, adres en ondernemingsnummer of die van de onderneming;
  • de naam, de voornaam, het identificatienummer van de sociale zekerheid van de werkloos gestelde arbeider (er kunnen meerdere arbeiders in één mededeling worden vermeld);
  • de eerste dag waarop de arbeidsovereenkomst van de betreffende arbeider(s) in de beschouwde maand geschorst wordt wegens werkgebrek.
  • het volledig adres van de plaats waar de arbeider die dag normaal zou hebben gewerkt. Die verplichting maakt het de controlediensten mogelijk de echtheid van de werkloosheid te controleren.
    Er wordt u gevraagd of de plaats van tewerkstelling de exploitatiezetel is.
  • de plaats van tewerkstelling gelijk is aan de exploitatiezetel, dan duidt u dat aan en dan wordt automatisch het adres van de exploitatiezetel ingevuld;

Indien de plaats van tewerkstelling verschillend is van de exploitatiezetel, dan vraagt de elektronische toepassing u om het werfadres in te vullen.

Indien u deze melding niet deed, zal er geen recht zijn op uitkering voor uw werknemers en kan u dus als werkgever geen beroep doen op tijdelijke werkloosheid voor die dag.

 

Sodalis kan u ook begeleiden bij het in orde brengen van de meldingen 1ste dag. Geef dit tijdig door aan uw Payroll Adivsor of aan onze dienst werkloosheid (werkloosheid@sodalis.be) en zij zullen het nodige in orde brengen. Dit kan ook eenvoudig via onze website “aangifte eerste werkloosheidsdag” of via officient. In geval van slecht weer is het van belang om ook de aard van het slecht weer en de aard van het werk te vermelden.

 

Bron: RVA

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!