Omwille van de huidige omstandigheden werd door de overheid de beslissing genomen om de vereenvoudigde procedure overmacht corona opnieuw in te voeren, en dit retroactief vanaf 1/10/2020 tot en met 31/03/2021.

Er moeten zodus geen extra formaliteiten t.a.v. de RVA meer worden gedaan. Belangrijk is dat er geen controlekaarten meer afgeleverd moeten worden. Ook de verplichting van het validatieboek vervalt.

Op moment van doorgifte van de prestaties moet u aan uw dossierbeheerder laten weten op welke dagen de werknemer werkloos was wegens overmacht. Voor de rest vervalt elke formaliteit. U kan dus zonder probleem dagen overmacht combineren met gewerkte dagen, en dit voor zowel arbeiders als bedienden.

Voorafgaandelijke kennisgeving tijdelijke werkloosheid overmacht corona
De voorafgaandelijke kennisgevings- en meldingsplicht die in voege is sinds 13/07/2020 blijft nog steeds gelden.

Voor welke werkgever?
Voor elke werkgever die voor minstens één werknemer tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona invoert of een toename van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid voorziet.

Wanneer moet u dit doen?
U moet de werknemer op voorhand informeren telkens de werknemer :

  • voor de eerste keer tijdelijk werkloos wordt;
  • opnieuw tijdelijk werkloos wordt;
  • zijn aantal werkloosheidsdagen verhoogd worden;
  • overgaat van een regeling van gedeeltelijke naar volledige tijdelijke werkloosheid.

Op voorhand betekent ten laatste de dag voor aanvang van de werkloosheid.

Naast de melding aan de werknemers dient u ook, indien die in uw bedrijf aanwezig zijn, de ondernemingsraad (OR) of de vakbondsafvaardiging op de hoogte te stellen van bovenstaande mededeling.

Hoe moet u dit doen?
De wijze waarop u dat doet is vrij te kiezen. Dit kan individueel of collectief gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld via brief, mail, SMS, WhatsApp,…. Omwille van bewijsredenen raden wij een schriftelijke kennisgeving aan. We raden u aan om een bewijs van de mededeling bij te houden.

Wat moet u vermelden in de mededeling?

  • de periode van de tijdelijke werkloosheid (begin- en einddatum). Als einddatum mag gerefereerd worden naar de einddatum waarvoor de specifieke regeling TW corona momenteel geldt (op heden is dit 31/08/2020).
  • de dagen of het aantal dagen dat de werknemer werkloos is
  • de dagen of het aantal dagen dat de werknemer geacht wordt te werken
  • de formaliteiten waaraan de werknemer moet voldoen om zijn uitkering aan te vragen en dat hij zich moet wenden tot zijn uitbetalingsinstelling (Enkel te vermelden bij de eerste kennisgeving aan de werknemer).

Bij elke wijziging van bovenstaande moet u de werknemer vooraf verwittigen van de nieuwe situatie en een nieuwe melding doen.

Wat zijn de sancties ?
Indien niet aan de meldingsplicht is voldaan, kan de RVA als sanctie opleggen dat u geen gebruik kan maken van tijdelijke werkloosheid en bent u loon verschuldigd voor deze dagen.

Tijdelijke werkloosheid wegens andere redenen dan het coronavirus

Aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens redenen los van het coronavirus (bv. economische redenen of slecht weer), daarvoor gelden geen versoepelingen en blijven de normale regels en formaliteiten gelden (bv. aangifte bij de RVA, verplichte werkweken, …).

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!