Zowel tijdens als na de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is de werknemer verplicht om zich te onthouden bedrijfsgeheimen waarvan hij kennis krijgt in de uitoefening van zijn beroepsarbeid op onrechtmatige wijze te verkrijgen, te gebruiken of openbaar te maken.

Deze verplichting staat al enige tijd ingeschreven in artikel 17 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Het vroegere artikel 17 sprak van “fabrieksgeheimen, zakengeheimen of geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden”. Deze bewoordingen wordt nu vervangen door de term “bedrijfsgeheimen”.

Een bedrijfsgeheim is informatie die tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. ze moet geheim zijn, d.w.z. niet algemeen bekend zijn bij of gemakkelijk toegankelijk zijn voor personen binnen de betrokken kringen;
  2. ze bezit handelswaarde;
  3. ze is onderworpen aan redelijke maatregelen om ze geheim te houden (bv. contractuele bepalingen, beveiligingsmaatregelen, enz.).

Een bedrijfsgeheim wordt onrechtmatig verkregen indien dit gebeurde:

  • zonder toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim;
  • door middel van onbevoegde toegang tot of het zich onbevoegd toe-eigenen of kopiëren van documenten, voorwerpen, materialen, substanties of elektronische bestanden waarover de houder van het bedrijfsgeheim rechtmatig beschikt en die het bedrijfsgeheim bevatten of waaruit het bedrijfsgeheim kan worden afgeleid;
  • of d.m.v. andere gedragingen die, gezien de omstandigheden, worden beschouwd als strijdig met de eerlijke handelspraktijken.

Het gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim wordt als onrechtmatig beschouwd wanneer dit, zonder de toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim, wordt verricht door een persoon die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • hij heeft het bedrijfsgeheim op onrechtmatige manier verkregen;
  • hij maakt een inbreuk op een geheimhoudingsovereenkomst of een andere verplichting tot het niet openbaar maken van het bedrijfsgeheim;
  • hij maakt een inbreuk op een contractuele of andere verplichting tot beperking van het gebruik van het bedrijfsgeheim.

Het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim wordt ook als onrechtmatig beschouwd wanneer een persoon wist of – gezien de omstandigheden – had moeten weten dat het bedrijfsgeheim direct of indirect werd verkregen van een andere persoon die het op een onrechtmatige manier gebruikte of openbaar maakte.

 

Bron: Wet dd. 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen, B.S. 14 augustus 2018.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!