De schuldenproblematiek is de laatste jaren fors toegenomen. Als gevolg daarvan krijgen steeds meer werkgevers te maken met loonbeslag of –overdracht bij één van hun werknemers. We stellen vast dat werkgevers hier niet altijd de nodige aandacht aan besteden. Daarom herhalen we in dit artikel nog eens kort de aandachtspunten.

 

Verklaring derde-beslagene

Zowel bij een bewarend beslag als bij een uitvoerend beslag moet de werkgever als derde-beslagene binnen de 15 kalenderdagen vanaf de ontvangst van het beslag een verklaring doen omtrent de sommen die het voorwerp vormen van het beslag. Zo moet hij bijvoorbeeld meedelen of er andere loonbeslagen en/of- overdrachten bestaan en welk hun rangorde is.

 

Deze verklaring moet aan de beslagleggende schuldeiser of de gerechtsdeurwaarder worden overgemaakt per aangetekende brief of via overhandiging van de verklaring tegen ontvangstbewijs.

 

Indien de werkgever de verklaring van derde-beslagene niet of onnauwkeurig verricht, kan hij na dagvaarding door de beslaglegger geheel of gedeeltelijk schuldenaar verklaard worden. Dit betekent dat de werkgever zelf instaat voor terugbetaling van de openstaande schuld!

 

Bij loonoverdracht is de werkgever niet verplicht om een verklaring te doen omtrent het loon van de werknemer, zoals bij loonbeslag wel het geval is.

 

Inhoudingen op het loon

Vervolgens moet bij iedere loonberekening worden nagegaan welke inhouding er op het loon van de werknemer moet gebeuren ten voordele van het loonbeslag of de loonoverdracht.

 

In principe geniet het loon een zekere bescherming om te garanderen dat de werknemer maandelijks een minimumloon overhoudt. De inhouding is dus afhankelijk van de hoogte van het nettoloon en kan elke maand verschillen.

 

Opgelet: in geval van achterstallig onderhoudsgeld moet het volledige loon worden ingehouden.

 

Na berekening van de inhouding op het loon van een bepaalde maand, wordt dit bedrag op de loonfiche vermeld.

 

Het ingehouden bedrag moet aan de schuldeiser worden overgemaakt.

 

De inhoudingen moeten worden uitgevoerd tot je een handlichting (= schriftelijk document dat aan de werkgever bevestigt dat het loonbeslag of de –overdracht werd beëindigd) ontvangt.

 

Collectieve schuldenregeling

Een werknemer met een overmatige schuldenlast kan bij de arbeidsrechtbank een verzoek indienen om een collectieve schuldenregeling te verkrijgen.

 

Indien dit verzoek wordt ingewilligd, stelt de arbeidsrechtbank een schuldbemiddelaar aan die het beschikbare gedeelte van het inkomen van de schuldenaar (= werknemer) bepaalt.

 

Als werkgever ontvang je een afschrift van de beschikking van toelaatbaarheid.

 

Vanaf de ontvangst van deze beschikking van toelaatbaarheid ben je als werkgever verplicht om het volledige nettoloon uit te betalen op een door de schuldbemiddelaar geopende rekening. De werknemer mag zelf geen loon meer ontvangen. Het voorschot moet dus ook aan de schuldbemiddelaar worden uitbetaald.

 

Indien je als werkgever toch rechtstreeks loon aan de werknemer betaalt, dan loop je het risico dat je ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers nogmaals moet betalen aan de schuldbemiddelaar!

 

Koopkrachtpremie

Ondernemingen die in 2022 goede resultaten hebben behaald, kunnen vanaf 1 juni 2023 tot 31 december 2023 een eenmalige koopkrachtpremie toekennen aan hun werknemers onder de vorm van consumptiecheques. De toekenning van de koopkrachtpremie moet gebeuren op basis van een cao. In veel sectoren ligt de toekenning ervan vervat in een sectorale cao, dus dan ben je als werkgever verplicht om de koopkrachtpremie toe te kennen als er aan de voorwaarden wordt voldaan.

 

De koopkrachtpremie is vatbaar voor loonbeslag.

 

De waarde van de koopkrachtpremie wordt toegevoegd aan het nettoloon om het voor beslag vatbare gedeelte te berekenen. Het ingehouden loon wordt aan de schuldeiser overgemaakt. De consumptiecheques worden niet aan de schuldeiser overhandigd.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!