Via deze weg willen we u bijkomend informeren omtrent de maatregelen in het kader van het coronavirus.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
Het coronavirus kan in bepaalde situaties aanleiding geven tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (zowel voor arbeiders als bedienden).
– De werknemer die omwille van persoonlijke redenen (bijvoorbeeld vakantie) of professionele redenen (bijvoorbeeld een zakenreis) in een land getroffen door het coronavirus verblijft en die, op het einde van zijn verblijf, niet naar België kan terugkeren (bijvoorbeeld wegens een vliegverbod of een quarantainemaatregel) of die naar België is teruggekeerd maar bij aankomst in België in quarantaine wordt geplaatst, kan tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht indien hij zijn werk bij zijn werkgever niet op de voorziene datum kan hervatten.

– Belgische ondernemingen die getroffen worden door de gevolgen van het Coronavirus in China of andere risicogebieden (bijvoorbeeld omdat ze afhankelijk zijn van leveranciers uit de getroffen regio) kunnen ook een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indien door het stilvallen van de productie het niet meer mogelijk is het personeel verder tewerk te stellen. Dit geldt zowel voor arbeiders als bedienden, maar deze link moet wel bewezen kunnen worden.

De erkenning door de RVA zal gebeuren binnen de 3 à 4 dagen. De werknemers vallen hierbij terug op een uitkering die voor een periode van 3 maanden verhoogd wordt van 65% naar 70%.
Wij kunnen u helpen om deze aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te dienen. Richt u hiervoor tot uw dossierbeheerder.

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
Wanneer er geen rechtstreekse link is met een getroffen risicogebied, dan kan in principe geen beroep gedaan worden om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Werkgevers die ondervinden dat er minder werk is, kunnen voor de arbeiders beroep doen op tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Voor de aanvraagprocedure kan u zich richten tot uw dossierbeheerder.

Voor wat betreft de bedienden moet u als werkgever een procedure tot erkenning als onderneming in moeilijkheden opstarten gebaseerd op onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben. De onderneming moet gebonden zijn door een ondernemingsplan. Vervolgens dient u ook het document C106A van de RVA ingevuld mee te sturen. Ten slotte moet nog een aanvraagformulier erkenning door de Minister van Werk bijgevoegd worden waarin een motivatie wordt meegegeven eventueel samen met bewijsstukken zoals bijvoorbeeld boekhoudkundige stukken die aantonen dat er effectief sprake is van een daling van de omzet. Dit moet allemaal aangetekend per post opgestuurd worden maar u kan dit daarnaast ook via mail versturen naar coa@werk.belgie.be ten aanzien van mevr. Daniëlla Pierreux.

Tijdens deze lopende erkenningsprocedure kan een aanvraag ingediend worden voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht op voorwaarde dat de werkgever aantoont dat hij de voorafgaande procedure van erkenning als onderneming in moeilijkheden heeft opgestart of zich geëngageerd heeft om dat te doen. Van zodra dit werd goedgekeurd kan er beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor de bedienden.

Wenst u dat wij u begeleiden met de procedure tot erkenning als onderneming in moeilijkheden, dan kan dit tegen uurtarief (111 euro excl. btw afhankelijk van de tijd die we hiervoor nodig hebben).

Zelfstandigen
De federale overheid voorziet ook een aantal steunmaatregelen voor zelfstandigen of meewerkende partners die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het Coronavirus. Dit kan gaan om uitstel van betaling van de voorlopige bijdragen, vermindering van voorlopige bijdragen of een volledige vrijstelling van bijdragen. In bepaalde gevallen kan ook beroep gedaan worden op het overbruggingsrecht wanneer zelfstandigen genoodzaakt zijn om hun zelfstandige activiteiten te onderbreken of stop te zetten. We raden u aan om u hiervoor verder te richten tot de sociale kas voor zelfstandigen waarbij u aangesloten bent. Zij kunnen u hierbij verder begeleiden.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!