Gisterenavond werd beslist om alle lessen op te schorten. De scholen blijven wel open voor opvang voor wie geen andere oplossing vindt. Wat als een werknemer toch wil thuisblijven?
Eerst en vooral is het van groot belang om flexibiliteit van beide kanten aan de dag te stellen in deze uitzonderlijke situatie. Onderling overleg en duidelijke communicatie tussen werkgever en werknemer is hierbij essentieel.

Vakantie of recuperatiedagen
Er kan steeds in onderling overleg vakantie of recuperatiedagen opgenomen worden. Een akkoord tussen beide partijen is wel steeds vereist.

Verlof om dwingende reden
Een werknemer heeft het recht van het werk afwezig te zijn wegens dwingende redenen. Onder dwingende reden wordt verstaan elke onvoorzienbare, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt. De werknemer moet hiervan de werkgever wel verwittigen. De duur van de afwezigheid is beperkt tot 10 arbeidsdagen per kalenderjaar. In geval van deeltijdse arbeid wordt deze duur geproratiseerd. Het verlof wordt niet verloond tenzij de werkgever en werknemer anders overeenkomen.

De vraag hier is echter hoe ‘onvoorzien’ de opschorting van de lessen’ nog is na pakweg een week. We moeten echter ook hier rekening houden met deze extreme situatie.

Verlof zonder wedde
Dit kan ook steeds in overleg met de werkgever opgenomen worden. Hiervoor wordt dan best wel een overeenkomst toegestane afwezigheid schriftelijk opgemaakt.

Ouderschapsverlof en tijdskrediet zorg kind jonger dan 8 jaar
Ouder met kinderen tot 12 jaar oud hebben ook recht op ouderschapsverlof. Hieraan zijn uiteraard een aantal voorwaarden verbonden.

Voor bedrijven die problemen ondervinden kan tijdelijke werkloosheid om economische redenen of tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingeroepen worden. De werknemer ontvangt dan een uitkering. Hiervoor verwijzen we naar onze mail van gisteren.

Indien een werknemer als gevolg van het coronavirus ziek wordt, dan gelden de gewone regels van ziekte. Zo zal de arbeidsongeschikte werknemer in principe gedurende een bepaalde periode recht hebben op gewaarborgd loon ten laste van de werkgever.

Verder is het wachten op eventueel compenserende maatregelen vanuit de overheid.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!