De werknemer die in het kader van een adoptie, zoals geregeld door het burgerlijk recht, een minderjarig kind in zijn gezin onthaalt, heeft recht op adoptieverlof; het doel van dit adoptieverlof bestaat erin de werknemer in staat te stellen om voor dat kind te kunnen zorgen.

Het adoptieverlof bestaat uit twee delen:

  • Het individueel krediet; én
  • Het bijkomend krediet

 

Een werknemer die een minderjarig kind adopteert, heeft recht op een individueel krediet van maximaal zes weken adoptieverlof. Dit wil zeggen dat dit krediet van zes weken adoptieverlof niet overdraagbaar is naar de andere adoptieouder.

 

Het bijkomend krediet wordt stapsgewijs uitgebreid. Vanaf 1 januari 2023 geldt er een bijkomend krediet van drie weken adoptieverlof (i.p.v. 2 weken) voor beide adoptieouders samen. Dit extra recht van drie weken is te verdelen onder de adoptieouders. Ze kunnen ofwel door één adoptieouder worden genomen ofwel gespreid over beide adoptieouders worden opgenomen. De adoptieouders moeten in een verklaring op eer aangeven hoeveel van dit krediet van drie weken zij elk willen opnemen.

 

De werknemer moet het adoptieverlof opnemen binnen de twee maanden na de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. De werknemer die gebruik wenst te maken van het recht op adoptieverlof moet zijn werkgever hiervan ten minste één maand voor de opname van het verlof schriftelijk op de hoogte brengen.

 

Tijdens de eerste drie dagen van het adoptieverlof behoudt de werknemer zijn normaal loon ten laste van de werkgever. Tijdens de rest van het adoptieverlof ontvangt de werknemer geen loon, maar ontvangt de werknemer een uitkering toegekend via de mutualiteit. Deze uitkering bedraagt 82% van het begrensde loon.

 

Sinds 10 november 2022 is er een uitbreiding van de ontslagbescherming voor een werknemer die adoptieverlof aanvraagt. Deze bescherming start twee maanden voor de opname van het adoptieverlof en eindigt één maand na afloop van het adoptieverlof. Bij een ontslag tijdens deze periode ligt de bewijslast bij de werkgever. Wanneer deze werkgever niet kan aantonen dat de ontslagreden geen verband houdt met het adoptieverlof, kan de werknemer een forfaitaire vergoeding van zes maanden loon vorderen

Eveneens sinds 10 november 2022 schorst het adoptieverlof de opzeggingstermijn in geval van een ontslag door de werkgever.

 

Bron: Artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!