Met een tijdskrediet landingsbaan kan een werknemer zijn prestaties verminderen tot hij/zij met pensioen gaat.

 

Om recht te hebben op een tijdskrediet landingsbaan, moet de werknemer voldoen aan de verschillende toegangsvoorwaarden bij de werkgever. Deze toegangsvoorwaarden lopen echter niet steeds gelijk met de voorwaarden voor het recht op uitkeringen van de RVA. Het is dus mogelijk dat een werknemer wel recht heeft op een tijdskrediet landingsbaan, maar geen recht heeft op uitkeringen.

 

In deze tekst beperken we ons tot de voorwaarden voor het recht op uitkeringen, die cumulatief moeten worden vervuld:

 

 1. Voldoen aan de toegangsvoorwaarden zoals voorzien in cao nr. 103

 

 • minstens 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende hebben;
 • 24 maanden anciënniteit hebben bij de werkgever bij wie hij het tijdskrediet aanvraagt;
 • tijdens de voorbije 24 maanden voltijds of minstens 3/4 van een voltijdse betrekking tewerkgesteld zijn voor een halftijds tijdskrediet of voltijds of 4/5 in het kader van het algemeen stelsel van tijdskrediet bekomen in toepassing van cao nr. 77bis of cao nr. 103 voor een 1/5 loopbaanvermindering.

 

 1. Leeftijdsvoorwaarde

 

Er is in principe pas recht op uitkeringen voor werknemers van minstens 60 jaar oud op het ogenblik van de gewenste begindatum van het tijdskrediet landingsbaan.

De sociale partners hebben echter enige souplesse voorzien om de werknemers aan te moedigen om langer aan het werk te blijven.

 

De NAR-cao nr. 170 van 30 mei 2023 kent voor de periode die loopt van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 het recht op uitkeringen toe vanaf de leeftijd van 55 jaar voor zowel het halftijds tijdskrediet als de loopbaanvermindering met één vijfde.

 

De uitkering kan echter enkel in één van de volgende gevallen vanaf 55 jaar worden verkregen:

 

 • Werken in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Voor deze uitzondering moet de onderneming waar de werknemer werkt op de begindatum van het tijdskrediet landingsbaan ofwel erkend zijn als onderneming in herstructurering ofwel als onderneming in moeilijkheden.

 

 • Minstens 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende hebben.

De werknemer heeft op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende.

Het beroepsverleden wordt berekend volgens de reglementering die het stelsel van ‘werkloosheid met bedrijfstoeslag’ bepaalt.

 

 • Een zwaar beroep uitoefenen.

De werknemer heeft op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever een zwaar beroep (arbeid in opeenvolgende ploegen, arbeid in onderbroken diensten of arbeid met nachtprestaties) uitgeoefend:

 • ofwel gedurende minstens 5 jaar in de voorgaande 10 jaar;
 • ofwel gedurende minstens 7 jaar in de voorgaande 15 jaar.

 

 • Nachtwerk verrichten.

De werknemer heeft minstens 20 jaar in een stelsel met nachtarbeid gewerkt. Die voorwaarde moet vervuld zijn op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever.

 

 • Ongeschikt zijn om de activiteit in de bouwsector te blijven uitoefenen.

De werknemer is tewerkgesteld bij een werkgever die valt onder het paritair comité van de bouwsector (PC 124). Tevens moet hij beschikken over een attest van de arbeidsarts waaruit blijkt dat de werknemer ongeschikt is om de beroepsactiviteit verder te zetten in de oorspronkelijk overeengekomen uurregeling.

 

Opgelet:

 

Om in de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 gebruik te kunnen maken van één van bovenvermelde uitzonderingen, moet er een sectorale cao in toepassing van de NAR-cao nr. 170 zijn afgesloten. Deze sectorale cao moet uitdrukkelijk vermelden dat hij werd gesloten in toepassing van de NAR-cao nr. 170.

 

Als de werkgever erkend is als werkgever in moeilijkheden of in herstructurering moet de ondernemings-cao die is afgesloten in het kader van de maatregelen rond de moeilijkheden of de herstructurering de toepassing van de NAR-cao nr. 170 vermelden.

 

Als de werknemer werkt bij een werkgever die niet onder een paritair comité valt of als het opgerichte paritair comité niet werkt, moet de werkgever toegetreden zijn tot cao nr. 170 opdat hij kan gebruikmaken van één van de uitzonderingen om vóór de leeftijd van 60 jaar uitkeringen te kunnen krijgen. Die toetreding kan met een ondernemings-cao, met een toetredingsakte waarvan een model voorzien is als bijlage bij de cao nr. 170 of met een vermelding in het arbeidsreglement.

 

Bron: NAR Cao nr. 170 van 30 mei 2023 tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025, van het interprofessioneel kader van een aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!