De huidige, soepele regeling tijdelijke werkloosheid corona loopt tot 31/08/2020. Nadien zal dit niet automatisch verlengd worden. Enkel werkgevers die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis zullen zich nog kunnen beroepen op de regeling tijdelijke werkloosheid corona. De andere werkgevers zullen gebruik moeten maken van de versoepelde regeling van economische werkloosheid. De beoordeling wie tot welke regeling zal behoren, zal niet eenvoudig zijn. We verwachten ook nog wijzigingen en verduidelijkingen aan het systeem in de komende weken.

 

Werkgevers zwaar getroffen door de coronacrisis: Wie valt hieronder?

  • Werkgevers uit sectoren aangeduid door de Minister van Werk
  • Werkgevers die tijdens het 2de kwartaal 2020 minstens 20% tijdelijke werkloosheid hebben gekend.

Wat moet u doen als u hiervan verder gebruik wil maken vanaf 1/09/2020?

  • U moet nog steeds kunnen aantonen dat er gebrek aan werk is te wijten aan het coronavirus of dat de coronacrisis een impact heeft op de werking van uw onderneming.
  • U moet een formulier C106a- corona – HGO (hard getroffen onderneming) invullen en bezorgen aan het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Het is wel aangewezen om dit zo snel mogelijk in orde te brengen.
  • Meldingsplicht aan de werknemers, ondernemingsraad en syndicale afvaardiging indien aanwezig.

Voor deze groep geldt een vrijstelling van de verplichtingen op vlak van de controlekaart. Er zal ook nog steeds een verhoging van 5,63 euro/werkloosheidsdag door de RVA worden toegekend.

 

Werkgevers die zich niet meer kunnen beroepen op tijdelijke werkloosheid corona

Valt u niet onder bovenstaande groepen, dan zal u vanaf 1 september geen gebruik meer kunnen maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid overmacht corona, maar moet u zich beroepen op de versoepelde regeling van tijdelijke werkloosheid om economische redenen als u nog steeds een gebrek aan werk kent.

Voor arbeiders wordt de huidige maximumduur voor een volledige schorsing opgetrokken van 4 naar 8 weken en voor een gedeeltelijke schorsing van 3 maanden naar 18 weken. Wanneer de maximumduur bereikt is, moet de werkgever een verplichte werkweek invoeren. Verder gelden alle verplichtingen zoals voor de coronacrisis (kennisgeving 7 dagen voor aanvang aan werknemers, OR en RVA, melding eerste werkloosheidsdag van de maand, controlekaart).

 

Voor bedienden zal de werkgever gebruik kunnen maken van de overgangsregeling van het systeem van tijdelijke werkloosheid om economische redenen wanneer hij:

  • in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag een substantiële daling van minstens 10% van de omzet of productie kan aantonen in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019 EN
  • de betrokken bedienden 2 vormingsdagen per maand aanbiedt

Wat moet u hiervoor ondernemen?

  • Gebonden zijn door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst, ondernemingscao of ondernemingsplan. Dit plan moet neergelegd zijn ter griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO.
  • Een kopie van het ondernemingsplan overmaken aan de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging indien van toepassing in uw onderneming
  • Het formulier C106a – corona – overgangsstelsel aangetekend versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau + via mail. U zal ten vroegste na 14 dagen een goedkeuring van de RVA ontvangen.

Verder gelden alle verplichtingen zoals voor de coronacrisis (kennisgeving 7 dagen voor aanvang aan werknemers, OR en RVA, melding eerste werkloosheidsdag van de maand, controlekaart). Het krediet bedraagt per kalenderjaar voor bedienden 24 weken volledige schorsing en 34 weken gedeeltelijke schorsing.

 

De algemene regeling tijdelijke werkloosheid voor bedienden die voor de coronacrisis bestond, bestaat ook nog steeds maar is complexer en vereist een erkenning van de Commissie ondernemingsplannen. Het krediet is hier ook korter (16 weken volledige schorsing en 26 weken gedeeltelijke schorsing). Men hoeft hierbij wel geen vormingsdagen te voorzien.

 

Het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering (ongeacht het systeem van werkloosheid) zal tot 31 december 2020 70% van het geplafonneerd loon blijven.

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!