Door de economische werkloosheid ten gevolge van de energiecrisis al enkele weken worden toegepast. Nu is dat ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De tijdelijke werkloosheid kan worden toegepast tot 31 maart 2023.

 1. Voor welke ondernemingen?

De tijdelijke werkloosheid energie kan worden aangevraagd en toegepast door energie-intensieve bedrijven en dit op het niveau van de juridische entiteit (en dus niet de technische bedrijfseenheid). U moet kunnen aantonen dat:

 • de aankoop van energieproducten (met inbegrip van energieproducten andere dan aardgas en elektriciteit) voor het kalenderjaar 2021 ten minste 3% van de toegevoegde waarde van uw onderneming uitmaakt;
 • of uw definitieve energierekening, voor het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin u gebruik maakt van deze tijdelijke werkloosheid energie, is verdubbeld ten opzichte van uw definitieve energierekening voor hetzelfde kwartaal van het voorafgaande jaar.

Nieuw opgerichte ondernemingen, die nog niet opgericht waren in hetzelfde kwartaal van het voorafgaande jaar, kunnen de verdubbeling van de definitieve energierekening aantonen aan de hand van de energierekening die u zou hebben betaald in dit kwartaal op basis van de toenmalig geldende energieprijzen. Voor bedrijven uit de socialprofitsector kan bij ministerieel besluit een afwijking van bovenstaande criteria voorzien worden.

 

Voor het begrip “toegevoegde waarde” verwijst de RVA naar de jaarrekening. Het gaat om het verschil tussen de volgende totaalbedragen:

 • het totaalbedrag van de omzet, vermeerderd met andere bedrijfsopbrengsten, de productie in voorraad en de geproduceerde vaste activa (m.u.v. de exploitatiesubsidies en compenserende bedragen)
 • het totaalbedrag van de aankoop van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen, vermeerderd met de aankoop van diensten en diverse goederen.

 

 1. Welke regeling kan u invoeren?

U kan kiezen tussen een volledige of gedeeltelijke schorsing:

 • een volledige schorsing kan voor maximum 4 weken;
 • een gedeeltelijke schorsing (= er wordt minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1 arbeidsweek per 2 weken gewerkt) kan ingevoerd worden voor maximum 3 maanden.

Na het bereiken van deze maximumtermijnen (4 weken dan wel 3 maanden) is het niet verplicht om een werkweek te voorzien. U kan dus onmiddellijk een nieuwe aanvraag voor volledige of gedeeltelijke schorsing indienen.

 

 1. Welke stappen moet u ondernemen om de tijdelijke werkloosheid energie in te voeren?

Volgende stappen:

 • voorafgaandelijke indiening van formulier C106A-ENERGIE;
 • kennisgeving aan de werknemers en aan de ondernemingsraad/ vakbondsafvaardiging;
 • mededeling aan de RVA;
 • maandelijkse mededeling eerste effectieve werkloosheidsdag aan de RVA;
 • maandelijkse elektronische aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid.

Meer details over de verschillende procedurestappen vindt u in onze nieuwsbrief van week 40.

Indien u het oorspronkelijk aantal werkloosheidsdagen wil verhogen of verlagen, moet u opnieuw een kennisgeving aan de werknemers en de RVA doen.

 

 1. Welke uitkering krijgen de werknemers

De werknemers waarvoor de tijdelijke werkloosheid energie wordt toegepast, ontvangen een bedrag gelijk aan 70% van het gemiddeld begrensde loon. Op de uitkeringen wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Bovenop de werkloosheidsuitkering dient u als werkgever nog een  toeslag te betalen van minstens € 6,22 per werkloosheidsdag. In sommige sectoren betaalt het Fonds voor Bestaanszekerheid deze toeslag in uw plaats.

 

 1. Sancties

Indien u de bovenstaande formaliteiten niet naleeft of u voldoet niet aan de definitie van energie-intensief bedrijf, moet u het normale loon betalen aan de werknemers. De RVA kan de ten onrechte uitgekeerde bedragen van u terugvorderen. Het nettobedrag van de uitkeringen die de werknemers hebben ontvangen, mag u inhouden op het nettoloon van de werknemer.

 

 1. Gelijkstelling met klassieke regeling economische werkloosheid

Het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energiecrisis wordt voor alle rechten van de werknemers gelijkgesteld met de klassieke regeling economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden.

Dit betekent onder meer dat de dagen tijdelijke werkloosheid energiecrisis gelijkgesteld zijn voor de jaarlijkse vakantie. Of deze dagen gelijkgesteld zijn voor de eindejaarspremie, ecocheques, enz. moet worden nagekeken in de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. Tijdens dit bijzonder stelsel van werkloosheid, kan de werknemer de arbeidsovereenkomst zonder opzegging beëindigen (net zoals bij de klassieke economische.

 

 1. Schorsing opzeggingstermijn

De wet bepaalt uitdrukkelijk dat, ingeval van een opzegging gegeven door de werkgever, de opzeggingstermijn geschorst wordt door de tijdelijke werkloosheid energiecrisis. Dit geldt ook voor de opzeggingstermijnen die reeds vóór 3 november aanvingen en dit voor de schorsingen die zich voordeden vanaf 1 oktober 2022.

 

Bron: Wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis, BS 3 november 2022.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!