Op 1 januari 2019 werd de procedure voor de aflevering van arbeidskaarten grondig gewijzigd. Sinds die datum wordt de toelating tot verblijf in België en de toelating om hier te werken vermeld op één enkel document, namelijk op de gecombineerde vergunning (‘single permit’).

 

 

Nadat de aanvraag voor een gecombineerde vergunning werd ingediend, moeten zowel de Vlaamse Dienst voor Economische Migratie als de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zich uitspreken over het dossier.

 

Zoals verwacht, kampt de DVZ met een grote achterstand sinds de invoering van de nieuwe procedure. Dit stelt vooral problemen bij de verlenging van lopende arbeidskaarten. Het verblijfsdocument heeft vaak een langere duurtijd dan de arbeidskaart. Als de arbeidskaart vervallen is, mag de werknemer niet meer tewerkgesteld worden, zelfs niet indien hij nog een geldig verblijfsdocument heeft.

 

Vlaanderen voorziet nu een tijdelijke oplossing voor dit probleem. De Dienst Economische Migratie zal ambtshalve een arbeidskaart en arbeidsvergunning toekennen, in afwachting van de definitieve eindbeslissing inzake de gecombineerde vergunning.

 

De tijdelijke arbeidskaarten en –vergunningen bieden zo de garantie op een voortzetting van de tewerkstelling gedurende de periode dat de werknemer nog beschikt over een geldige verblijfstitel, in afwachting van de eindbeslissing inzake de gecombineerde vergunning.

 

Voorwaarden

De Dienst Economische Migratie kent een tijdelijke arbeidskaart en –vergunning toe, voor zover:

  • het om een verlenging van een bestaande arbeidskaart/toelating tot arbeid gaat;
  • er onvoldoende garantie is op een tijdige aflevering van de feitelijke gecombineerde vergunning – concreet: indien de vervaldatum van de lopende arbeidskaart B of toelating tot werk binnen een termijn van 3 maanden ligt;
  • voor de lopende procedure inzake de gecombineerde vergunning een positief advies gegeven wordt inzake de toelating tot arbeid;
  • de betrokken buitenlandse werknemer nog beschikt over een geldige Belgische tijdelijke verblijfsvergunning.

 

Initiatief tot aflevering

Het initiatief tot het al dan niet ambtshalve toekennen van een tijdelijke arbeidskaart en –vergunning ligt volledig in handen van de Dienst Economische Migratie. Geen enkele andere partij (werknemer, werkgever, advocaat, …) kan deze ambtshalve arbeidskaart en –vergunning aanvragen of verzoeken om deze uit te reiken.

 

De tijdelijke arbeidskaart en –vergunning heeft een geldigheid van maximum 90 dagen, evenwel beperkt tot de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van de betrokken buitenlandse werknemer.

 

 

Bron: www.vlaanderen.be/werk

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!