Zoals u reeds vernomen heeft, zijn sinds september de sectorale onderhandelingen aan de gang. In de nieuwsbrief van de maand oktober en november namen we reeds een overzicht op met de belangrijkste beslissingen tot dan toe. Dit overzicht werd ondertussen aangevuld voor de meest voorkomende paritaire comités. Staat uw paritair comité hier niet tussen en wenst u sectorale informatie omtrent de onderhandelingen te ontvangen, neem dan zeker met ons contact op.

 

Paritair comité 109 voor de kleding en confectie

De definitieve cao in deze sector werd gepubliceerd en bevat volgende elementen:

 • Verhoging van de baremieke en effectieve lonen met 0,4% vanaf 01/01/2022.
 • Toekenning coronapremie ter waarde van 200 euro volgens de tewerkstellingsbreuk en geleverde prestaties in de referteperiode 01/11/2020-31/10/2021.
 • Optrekking fietsvergoeding tot 0,12 euro per kilometer vanaf 01/01/2022
 • Verhoging supplement economische werkloosheid met 1 euro vanaf 01/01/2022
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Tijdskrediet landingsbaan voor lange loopbanen en zware beroepen vanaf 55 jaar.

 

Paritair comité 110 voor de textielverzorging

Hier werd een definitief ontwerpakkoord ondertekend. Deze elementen moeten nog omgezet worden in afzonderlijke cao’s:

 • Verhoging van de baremieke en effectieve lonen met 0,4% vanaf 01/01/2022.
 • Recurrente verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque met 0,55 euro vanaf 01/01/2022
 • Invoering fietsvergoeding van 0,12 euro/km vanaf 01/01/2022.
 • Invoering sectorale supplement bij economische werkloosheid van 2 euro voor de eerste 35 dagen tijdelijke werkloosheid en 1 euro voor de volgende 35 dagen.
 • Toeslag van 3 euro, met terugbetaling door het fonds, bovenop de werkloosheidsuitkeringen wegens schorsing van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst omwille overmacht (corona) en dit gedurende de eerste drie kwartalen van 2021.
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Tijdskrediet landingsbaan voor lange loopbanen en zware beroepen vanaf 55 jaar.

 

 

Paritair comité 111 voor de metaalbouw (m.u.v. 111.03 bruggen en metalen gebinten)

Binnen de sector van de metaalbouw werd de definitieve cao ondertussen gepubliceerd en omvat volgende punten:

 • Forfaitaire bruto retroactiviteitspremie van 200 euro met betaling in december 2021
 • Verhoging van de lonen met 0,4% of een gelijkwaardige invulling op ondernemingsniveau voor 2022
 • Een coronapremie van 300 euro toegekend in december 2021, behalve voor bedrijven die verlies leden in 2019 en 2020 en een omzetdaling hadden van meer dan 10% in 2020. Deze premie zal verhoogd worden met 200 euro voor bedrijven die in 2020 meer dan 10% omzet draaiden ten opzichte van 2018/19 en met 100 euro voor bedrijven die in 2020 een omzetdaling tot maximum 10% realiseerden (zie mailing met verklaring op eer)
 • Verhoging van de sectorale minimumlonen tot 13 euro op 1/1/2022
 • Gelijkstelling op vlak van ecocheques voor alle dagen profylactisch verlof, pleegouderverlof en adoptieverlof
 • Verbetering van de tussenkomsten in het woon-werkverkeer
 • Uitbreiding individueel recht op vorming van 16 naar 24u.
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Halftijds- en voltijds tijdskrediet met motief voor onbepaalde duur en tijdskrediet landingsbaan voor lange loopbanen en zware beroepen vanaf 55 jaar
 • Installatie van een 2de dag loopbaanverlof vanaf 58 jaar vanaf 2022 bovenop de bestaande regeling op 50 jaar

 

Paritair comité 111.03 Bruggen en metalen gebinten

Binnen dit subcomité werden twee cao’s defintief afgesloten:

 • Toekenning van een coronapremie conform de regels in PC 111
 • Toekenning van een retroactiviteitspremie in december 2021 conform de regels in PC 111
 • Verhoging van de lonen met 0,4% of een gelijkwaardige invulling op ondernemingsniveau op 01/01/2022

 

 

Paritair comité 112 voor het garagebedrijf

Binnen dit paritar comité werd ook reeds een definitieve cao afgesloten omtrent:

 • Verhoging van baremieke en effectieve lonen met 0,4% op 1 januari 2022 (behalve voor ondernemingen met alternatieve invulling tegen 31 maart 2022)
 • Toekenning coronapremie van 200 euro + 175 euro variabel gedeelte indien er bedrijfswinst was in 2020.
 • Indexering aanvullende vergoedingen via het sociaal fonds met 1,52 % op 1 december 2021 alsook de verlenging van aanvullende vergoeding landingsbanen, zachte landingsbanen en kosten loopbaanbegeleiding via het sociaal fonds tot en met 30 juni 2023
 • Verlenging en verbetering tussenkomst in kosten kinderopvang via het sociaal fonds
 • Optrekking gelijkgestelde periodes in geval van ongeval of gewone ziekte van maximum 90 dagen naar maximum 120 dagen per referteperiode en verlaging anciënniteitsvereiste van 3 jaar naar 2 jaar bij vrijwillig vertrek vanaf 01/01/2022
 • Fietsvergoeding van 0,20 euro/km voor maximum 40km per dag met een minimumvergoeding gelijk aan de tussenkomst van de werkgever in het privévervoer. Boven de 40 km per dag blijft de tussenkomst van de werkgever in het privévervoer van toepassing
 • Verbetering anciënniteitsverlof met 1 dag verlof na 15 jaar anciënniteit in de onderneming
 • Verlof om dwingende redenen: 1 dag bezoldigd per kalenderjaar tot en met 30.06.2023 in geval van een woningbrand of natuurrampen
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Tijdskrediet landingsbaan voor lange loopbanen en zware beroepen vanaf 55 jaar.

 

 

Paritair comité 116 voor de chemie

Hier werd een definitieve cao afgesloten omtrent de ‘waarderingspremie’ voor niet-geconventioneerde bedrijven met toekenning van een premie van 200 euro op nationaal niveau en 500 euro voor de West-Vlaamse ondernemingen.

 

Paritair comité 118 voor de voedingsnijverheid

De cao voor de voedingsnijverheid werd ondertussen definitief gepubliceerd.

 • Verhoging van de sectorale minimumlonen en effectieve lonen met 7 cent (uitz. Kleine bakkerijen en banketbakkerijen 6 cent) met ingang van 1/01/2022
 • Toekenning eenmalige brutopremie van 150 euro in januari 2022
 • Toekenning coronapremie van 150 euro voor voltijds tewerkgestelde werknemer voor bedrijven die winst hebben gemaakt in 2020 op groepsniveau
 • Andere premies en vergoedingen zullen cfr. vorige akkoorden verhogen met 4,17% vanaf 1/1/2022
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT

 

Paritair comité 119 voor de handel in voedingswaren

Er werd een definitieve cao gepubliceerd omtrent de toekenning van de coronapremie afhankelijk van de grootte van de onderneming en de winst: 500 euro, 200 euro of geen coronapremie.

 

Paritair comité 120 voor de textiel

Er werd een definitieve cao gepubliceerd omtrent de toekenning van de coronapremie van 300 euro aan alle voltijdse werknemers die tijdens de referteperiode van 1 november 2020 tot en met 31 oktober 2021 in dienst waren.

 

Paritair comité 121 voor de schoonmaak

Eind oktober werd ook in PC 121 een protocolakkoord bereikt. Dit dient als basis voor de verschillende sectorale cao’s die nu nog moeten gepubliceerd worden. Het protocolakkoord bevat volgende elementen:

 • Verhoging van de reële brutolonen met 0,4% vanaf 01/01/2022
 • Optrekking van het percentage van de eindejaarspremie voor het 1ste en 2de trimester 2021 naar 9,436.
 • Toekenning van een coronapremie van 500 euro voor een voltijdse werknemer en pro rata de prestaties gedurende de periode 1/04/2020-30/03/2021 via het sociaal fonds
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Tijdskrediet landingsbaan voor lange loopbanen en zware beroepen vanaf 55 jaar.

 

Paritair comité 124 voor de bouwsector

Het definitieve akkoord van de bouwsector voorziet volgende punten:

 • Verhoging van de lonen met 0,4% vanaf 1/12/2021
 • Toekenning bijkomende eenmalige ecocheques van 130 euro tegen 15/12/2021
 • Toekenning van een coronapremie van 300 euro als men minstens 1 dag in het 2de kwartaal van 2020 hebt gewerkt en nog in dienst bent bij je werkgever op 15/12/2021.
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Tijdskrediet landingsbaan voor lange loopbanen en zware beroepen vanaf 55 jaar.

 

Paritair comité 125 houthandel

Via de Belgische houtconfederatie ontvingen we het bericht dat er een sectorale cao werd afgesloten voor alle subcomités in PC 125 met oog op de invoering van een coronapreie ter waarde van 125 euro voor alle arbeiders in dienst op 30/11/2021 en pro rata het aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen en het arbeidsregime tijdens de referteperiode (1/12/2020-30/11/2021). De sector doet ook een aanbeveling aan de werkgevers om een bijkomende premie toe te kennen wanneer het bedrijf in 2020 een stijging van de omzet en winst heeft gerealiseerd.

 

Paritair comité 126 voor hout en stoffering

Het ontwerp van sectoraal akkoord bevat volgende elementen:

 • Verhoging van de sectorale minimumlonen en effectieve lonen met 0,4% met ingang van 1/12/2021
 • Toekenning eenmalige en uitzonderlijke ecocheques van 100 euro aan arbeiders in dienst van 1/1/2021-31/10/2021
 • Toekenning van een coronapremie van 300 euro voor arbeiders die minstens 6 maanden in dienst waren tijdens de referteperiode van 1/11/2020-31/10/2021 met een mogelijkheid tot terugvordering bij het Fonds voor Bestaanszekerheid
 • Uitbreiding anciënniteitsdag vanaf 2022 vanaf 10 jaar anciënniteit en een tweede dag vanaf 20 jaar anciënniteit
 • Automatische functieverschuiving na 5 jaar van categorie V naar categorie IV
 • Verhoging van de fietsvergoeding naar 0,24 euro/km
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Tijdskrediet landingsbaan voor lange loopbanen en zware beroepen vanaf 55 jaar.

 

Paritair comité 127 voor de handel in brandstoffen

In de sector voor de handel in brandstoffen werd een protocolakkoord afgesloten. Dit werd ook definitief omgezet in een cao van 3 november 2021:

 • Verhoging met 0,4% van de reële- en brutolonen op 1/1/2022
 • Toekenning eenmalige brutopremie van 10 euro per gewerkte maand voor de periode van 1/1/2021-31/12/2021
 • Toekenning coronapremie van 2,25 euro per gewerkte dag in de periode 1/10/2020-30/09/2021 met een maximum van 500 euro
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Verlenging van de stelsels tijdskrediet
 • Akkoord over de precisering van beschikbaarheidstijd: de voorziene wachttijden bij laden en lossen van brandstoffen en de genomen rusttijden in het bijzonder met het oog op de verkeersveiligheid worden niet beschouwd als arbeidstijd. De tijden die niet op gedetailleerde wijze verantwoord worden zullen slechts in rekening gebracht worden ten belope van het aantal uren dat de dag- en weekgrens overschrijdt met maximum 2u/werkdag en 10u/week

 

Paritair comité 130 voor de drukkerijen

Hiervoor is reeds een coronapremie bekend van 125 euro. Verder konden wij nog geen definitieve cao’s inkijken.

 

Paritair comité 132 technische land- en tuinbouw

Hiervoor is reeds een coronapremie bekend van 250 euro. Verder konden wij nog geen definitieve cao’s inkijken.

 

Paritair comité 140.02 voor de taxiondernemingen

Binnen de sector van de taxi’s, zowel van toepassing op arbeiders én het garagepersoneel, werd het volgende beslist:

 • Toekenning ecocheques ter waarde van 100 euro voor 2021 en recurrent vanaf 2022.
 • Terugbetaling door de werkgever van de kosten van de bestuurderspas IBP
 • Verlenging van de stelsels tijdskrediet
 • Toekenning van een fietsvergoeding vanaf 2022 van 0,24 euro/km

Deze beslissingen dienen ook nog omgezet te worden in cao’s.

Paritair comité 140.03 voor de transportsector

Voor paritair comité 140.03 werd reeds een afzonderlijke mailing uitgestuurd 8/10/2021 inzake de sectorale onderhandelingen. Op 21 oktober werden vervolgens reeds een aantal cao’s definitief waardoor deze uitgevoerd kunnen worden:

 • Toekenning éénmalige geschenkencheque ter waarde van € 40 of een gelijkwaardig alternatief indien de onderneming reeds geschenkencheques voorziet. Dit dient toegekend te worden aan alle arbeiders die op 31/12/2021 ononderbroken 6 maanden loon genieten in de onderneming.
 • Toekenning éénmalige coronapremie van 250 euro voor de referteperiode van 1 maart 2020 tot 31 mei 2021. Werknemers moeten in dienst zijn op 30/11/2021 en in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2021 minimaal 175 effectief gewerkte dagen hebben.
 • Verlenging cao m.b.t. de toepassing van nieuwe arbeidsregelingen op contracten van bepaalde duur
 • De bijdrage SFTL wordt gedurende heel het jaar 2022 verminderd tot 7,85% (vermindering met 0,15%)
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Verlenging van de stelsels tijdskrediet

 

Paritair comité 140.05 voor de verhuisondernemingen

In de mail van 16/09/2021 werd reeds uitleg gegeven omtrent de sectorale onderhandelingen in de verhuissector. Bij deze nog even een korte samenvatting. De cao’s werden ondertussen ook definitief gepubliceerd:

 • Voor de arbeiders die houder zijn van een verhuiskaart P of S wordt voorzien in een consumptiecheque van 125 euro. De arbeider moet minstens 5 dagen tewerkgesteld zijn in september 2021 en moet in dienst zijn op de datum van de bestelling ervan. De deeltijdse werknemers hebben eveneens recht op 125 euro. Deze werden reeds besteld.
 • Vanaf 1 januari 2022 stijgen de brutolonen met 0,4%
 • De fietsvergoeding zal automatisch worden aangepast aan de maximale fiscaal vrijgestelde vergoeding van 0,24 euro/km
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Verlenging van de stelsels tijdskrediet
 • 1 extra betaalde feestdag op de Vlaamse/Brusselse/Waalse feestdag, die naar vrije keuze van de werknemer kan worden opgenomen.

 

Paritair comité 144-145 land- en tuinbouw (m.u.v. 145.04 tuinaanleg)

Voorlopig is in dit paritair comité enkel bekend dat een coronapremie zal worden toegekend van 150 euro voor elke vaste voltijdse werknemer. Voor werknemers die onderbroken of deeltijds werkten wordt de premie pro rata berekend. De premie zal berekend en besteld worden via het sociaal fonds.

 

 

Paritair comité 145.04 voor parken en tuinen

Voorlopig is in dit paritair comité enkel bekend dat een coronapremie zal worden toegekend van 150 euro voor elke vaste voltijdse werknemer. Voor werknemers die onderbroken of deeltijds werkten wordt de premie pro rata berekend. De premie zal berekend en besteld worden via het sociaal fonds. U als werkgever dient dit zelf door te geven aan het sociaal secretariaat voor de vermelding op de loonbrief.

 

Paritair comité 149.01 voor de elektriciens

Ook hier is voorlopig enkel de cao inzake de coronapremie definitief met toekenning van een coronapremie van 300 euro verhoogd met een variabel deel van 100 euro voor ondernemingen zonder bedrijfsverlies in boekjaar 2020.

 

 

Paritair comité 149.04 voor de metaalhandel

Ook hier werd een protocolakkoord afgesloten, maar zijn verder nog geen definitieve cao’s bekend. Hierin wordt het volgende voorzien:

 • Verhoging van de baremieke en effectieve lonen met 0,4% uiterlijk op 01/01/2022 (behalve voor de onderneming waar de beschikbare marge op alternatieve wijze wordt ingevuld tegen 31 maart 2022)
 • Toekenning coronapremie van 250 euro + variabel deel van 100 euro mits positieve bedrijfswinst in 2020.
 • Verhoging van de scheidingspremie van 18,50 euro naar 18,80 vanaf 01/01/2022
 • Indexering aanvullende vergoedingen via het sociaal fonds met 1,52 % op 1 december 2021 alsook de verlenging van aanvullende vergoeding landingsbanen, zachte landingsbanen en kosten loopbaanbegeleiding via het sociaal fonds tot en met 30 juni 2023
 • Verlenging en verbetering tussenkomst in kosten kinderopvang via het sociaal fonds
 • Fietsvergoeding van 0,20 euro/km voor maximum 40km per dag met een minimumvergoeding gelijk aan de tussenkomst van de werkgever in het privévervoer. Boven de 40 km per dag blijft de tussenkomst van de werkgever in het privévervoer van toepassing
 • Verbetering anciënniteitsverlof met 1 dag verlof na 15 jaar anciënniteit in de onderneming
 • Verlof om dwingende redenen: 1 dag bezoldigd per kalenderjaar tot en met 30.06.2023 in geval van een woningbrand of natuurrampen
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Tijdskrediet landingsbaan voor lange loopbanen en zware beroepen vanaf 55 jaar.

 

Paritair comité 200: aanvullend partair comité voor de bedienden

Het definitieve akkoord 2021-2022 bevat volgende zaken:

 • Verhoging van de sectorale minimumloonschalen met 0,4% met ingang van 1/12/2021
 • Verhoging van de reële bruto maandlonen met 0,4% met ingang van 1/12/2021
 • Eenmalige coronapremie mits aan 2 voorwaarden is voldaan:
  • De onderneming heeft een positieve bedrijfswinst (code 9901) behaald in 2019 en 2020 (kalenderjaar)
  • De omzet van de onderneming (code 70) of brutomarge (code 9900) indien de omzet niet beschikbaar is, is met minstens 5% gestegen

Indien de omzet of brutomarge met ten minste 5% is gestegen, bedraagt de coronapremie 125 euro. Indien dit met ten minste 10% gestegen is, bedraagt de coronapremie 250 euro.

 • Verlenging van de stelsels tijdskrediet
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Verhoging fietsvergoeding naar 0,20 euro per kilometer
 • Vorming: verlenging vorig akkoord
 • Verlening bijdragen sociaal fonds

 

Paritair comité 201 voor de zefstandige kleinhandel en PC 202.01 voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

Hier werd een definitieve cao afgesloten met volgende punten:

 • Verhoging van het gemiddeld minimum maandinkomen, baream’s en werkelijk betaalde lonen met 8 euro/maand vanaf 01/01/2022
 • Uitbetaling van een eenmalige premie in december van 56 euro bruto
 • Toekenning van een coronapremie in de vorm van consumptiecheques afhankelijk van het type bedrijf en de bedrijfswinsten van 300, 150 of 0 euro
 • Schrapping van de minimumgrens van 2km voor tussenkomst in het openbaar vervoer
 • Berekening van de eindejaarspremie vanaf 2022 op basis van de werkelijke gepresteerde en gelijkgestelde dagen die zullen worden voorzien in de cao inzake de eindejaarspremie
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Tijdskrediet landingsbaan voor lange loopbanen en zware beroepen vanaf 55 jaar.

Paritair comité 207 voor de bedienden in de chemie

Hier werd een definitieve cao afgesloten omtrent de ‘waarderingspremie’ voor niet-geconventioneerde bedrijven met toekenning van een premie van 200 euro op nationaal niveau en 500 euro voor de West-Vlaamse ondernemingen.

 

Paritair comité 209 voor de metaalfabrikantennijverheid

In het definitieve sectorakkoord van PC 209 werd het volgende opgenomen:

 • Forfaitaire bruto retroactiviteitspremie van 200 euro met betaling in december 2021
 • Verhoging van de lonen met 0,4% of een gelijkwaardige invulling op ondernemingsniveau voor 2022
 • Een coronapremie van 300 euro toegekend in december 2021, behalve voor bedrijven die verlies leden in 2019 en 2020 en een omzetdaling hadden van meer dan 10% in 2020. Deze premie zal verhoogd worden met 200 euro voor bedrijven die in 2020 meer dan 10% omzet draaiden ten opzichte van 2018/19 en met 100 euro voor bedrijven die in 2020 een omzetdaling tot maximum 10% realiseerden (zie mailing met verklaring op eer)
 • Gelijkstelling op vlak van ecocheques voor alle dagen profylactisch verlof, pleegouderverlof en adoptieverlof
 • Verhoging fietsvergoeding van 0,15 euro/km naar 0,18 euro/km vanaf 01/01/2022
 • Verbetering van de tussenkomsten in het woon-werkverkeer
 • Uitbreiding individueel recht op vorming van 16 naar 24u.
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Halftijds- en voltijds tijdskrediet met motief voor onbepaalde duur en tijdskrediet landingsbaan voor lange loopbanen en zware beroepen vanaf 55 jaar
 • Installatie van een 2de dag loopbaanverlof vanaf 58 jaar vanaf 2022 bovenop de bestaande regeling op 50 jaar

 

Paritair comité 214 voor textiel

Zie uitleg definitieve cao arbeiders PC 120. Ook deze cao voor de bedienden is definitief gepubliceerd.

 

Paritair comité 215 voor kleding en confectie

Zie uitleg definitieve cao arbeiders PC 109. Ook deze cao voor de bedienden is definitief gepubliceerd.

 

Paritair comité 220 voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

Zie ontwerpakkoord arbeiders PC 118.

 

Paritair comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel

De definitieve cao’s voorzien volgende zaken:

 • een verhoging van de reële lonen, barema’s en huisbarema’s met 0,4% vanaf 1/12/2021
 • een eenmalige coronapremie onder de vorm van consumptiecheques ten belope van 40 EUR toegekend aan de bedienden die op 23/11/2021 in dienst van de onderneming zijn en op 23/11/2021 zes maanden ononderbroken (gewaarborgd) loon hebben genoten in de onderneming. Bovendien een eenmalige coronapremie onder de vorm van consumptiecheques ten belope van 250 EUR aan de bedienden die op 23/11/2021 in dienst van de onderneming zijn en die in de referteperiode van 1/03/2020 tot en met 31/05/2021 minimaal 175 effectief gewerkte dagen hebben gepresteerd. Voor deeltijdse bedienden wordt dit pro rata toegekend.
 • Verlenging van de stelsels tijdskrediet
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT

 

 

 • Mobiliteit: vanaf 1/12/2021 wordt de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten (privé-vervoer) geïndexeerd met 2,87 %. en wordt de werkgeverstussenkomst in het gemeenschappelijk openbaar vervoer verhoogd tot 90% van de prijs van het vervoersbewijs, tenzij er een financiële derdebetalersregeling van toepassing is in welk geval de tussenkomst van 80% behouden blijft.
 • Uitbreiding klein verlet vanaf 1/01/2022 met 1 dag bij overlijden van inwonende of niet-inwonende broer, zus, schoonbroer of -zus, grootvader of -moeder, kleinkind, overgrootvader of -moeder, achterkleinkind, inwonende schoonzoon of -dochter of een ander inwonend familielid.
 • Vanaf 1/01/2022 recht op een bijkomende premie voor bedienden die seniorvakantie opnemen (betaald door de werkgever en te recupereren bij het Sociaal Fonds)
 • Anciënniteitsbepaling voor arbeiders die binnen dezelfde onderneming bediende worden (met ingang van 1/01/2022)
 • Eindejaarspremie: pro rata recht voor bedienden wiens arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens medische redenen (overmacht) voor de uitbetaling ervan

 

Paritair comité 302 voor de horecasector

Deze sector heeft nog maar een ontwerp van sectorakkoord bekendgemaakt. Dit is dus nog niet definitief maar bevat alvast volgende punten:

 • Verhoging van de minimum- en effectieve brutolonen met 0,4% vanaf 1 oktober 2022
 • Mogelijkheid maar geen verplichting tot het toekennen van een coronapremie voor ondernemingen die een positieve bedrijfswinst hebben behaald in 2020
 • Verduidelijking omtrent de eindejaarspremie:
  • Uitbetaling ook bij ontslag van een werknemer en bij indiening van een tegenopzeg
  • Bij afloop van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Verlenging van de stelsels tijdskrediet

 

Paritair comité 306 voor het verzekeringswezen

Ook voor dit paritair comité werd een sectorakkoord gesloten met oog op verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Dit akkoord bevat volgende punten:

 • Toekenning van een coronapremie van 450 euro
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Verlenging van de stelsels tijdskrediet
 • Engagement van de bedrijven om overleg op te starten in vrband met elementen in het kader van telewerk.
 • Verlenging van de sectorale outplacementformule

 

Paritair comité 307 voor de makelarij en verzekeringsagentschappen

Ook hier werd een cao goedgekeurd omtrent de toekenning van een coronapremie van 100 euro behalve in ondenreming waar de brutomarge in 2020 lager was dan in 2019 of indien de omzet in 2020 lager was dan in 2019 of indien er geen winst is in het bedrijf in 2020.

 

Paritair comité 313 voor de apotheken

Hier werd een cao gepubliceerd aangaande de toekenning van een coronapremie bestaande uit een eenmalige premie van 100 euro. Deze wordt verhoogd met een voorwaardelijke bijkomende premie van 100 euro behalve indien de brutomarge in 2020 lager was dan in 2019 of indien de omzet in 2020 lager was dan in 2019 of indien er geen winst is in het bedrijf in 2020.

 

 

Paritair comité 323 voor beheer van gebouwen en immobiliën

Het protocolakkoord in deze sector werd ondertussen ook definitief gepubliceerd op de website van het Sociaal Fonds 323 en bevat volgende zaken:

 • Verhoging met 0,4% van de reële- en brutolonen op 1/1/2022
 • Toekenning coronapremie van 280 euro voor alle werknemers in dienst op 1 oktober 2021
 • Recht op verblijf in conciërgewoning of het recht op woonst in equivalent na ontslag en dit voor maximaal 3 maanden
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Verlenging van de stelsels tijdskrediet
 • Uitwerking kadercao telewerk

Deze beslissingen moeten uiteraard nog omgezet worden in cao’s. De deadline wordt vastgelegd op 1 december 2021.

 

 

Paritair comité 336 voor de vrije beroepen

In deze sector werd eveneens een cao afgesloten inzake de toekenning van een coronapremie conform de regels uit PC 200.

 

Paritair comité 341 voor de bank- en beleggingsdiensten

Het sectoraal akkoord bevat een aantal punten:

 • Toekenning van een coronapremie van 375 euro aan werknemers in dienst op de datum van uitbetaling
 • Engagement van de bedrijven om overleg op te starten in vrband met elementen in het kader van telewerk.
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Verlenging van de stelsels tijdskrediet

 

 

Vindt u uw sector niet terug in bovenstaande lijst, neem dan eventueel contact met ons op. De kans bestaat dat de sectorale onderhandelingen nog bezig zijn en we nog geen duidelijkheid hebben omtrent de beslissingen.

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!