We deelden u reeds mee dat de procedure sociale verkiezingen omwille van de coronacrisis werd opgeschort. De verkiezingsprocedure werd opgeschort vanaf dag X+36.

Alle procedurestappen die na X+35 vielen, werden uitgesteld. De datum van het einde van de opschorting van de procedure en de modaliteiten van herneming ervan moeten bepaald worden bij KB, op advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Bovendien dient er ook een nieuwe verkiezingsperiode te worden bepaald.

De NAR heeft op 30 juni 2020 een advies uitgebracht betreffende de herneming van de sociale verkiezingsprocedure.

 

Einddatum opschorting sociale verkiezingsprocedure en nieuwe verkiezingsprocedure

De sociale verkiezingsprocedure werd opgeschort vanaf de 36ste dag na de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt (X+36). Bijgevolg zal de datum van het einde van de opschorting, en dus ook de datum van de herneming van de procedure, samenvallen met de nieuwe dag X+36.

De NAR bevestigt zijn voorstel om de verkiezingsprocedure vast te leggen van 16 tot en met 29 november 2020. Aangezien dag Y valt tussen 16 en 29 november 2020 is de eerst mogelijke dag van herneming dus ten vroegste 23 september 2020.

Dit wil ook concreet zeggen dat er opnieuw rekening dient te worden gehouden met de occulte beschermingsperiode. De occulte bescherming tegen ontslag van de kandidaten die worden voorgedragen door de vakbond ter vervanging van de initieel voorgedragen kandidaten (tot uiterlijk X+76) zal immers een aanvang nemen tussen 18 augustus en 31 augustus 2020 – afhankelijk van de verkiezingsdag.

 

Nadere regels voor de herneming van de kiesprocedure

Volgens het advies van de NAR, dient de ondernemingsraad/ het comité of, bij ontstentenis de werkgever, de nieuwe dag Y te bepalen, alsook de nieuwe kieskalender en eventueel de nieuwe uurregeling voor de stemming.

Effectieve bepaling dag Y

De nieuwe verkiezingsdatum zal in principe niet vrij kunnen worden bepaald, maar volgen uit de oorspronkelijke verkiezingsdag (tussen 11 tot en met 24 mei 2020) die wordt ingepast in de nieuwe verkiezingsperiode. De ondernemingen zullen dus op basis van de nieuwe verkiezingsperiode een nieuwe dag Y moeten bepalen en een nieuwe kieskalender opstellen.

Ondernemingen kunnen volgens het advies van de NAR echter afwijken van dit automatisme om ongewenste gevolgen te voorkomen. Binnen de OR of het CPBW kan er een andere dag Y worden overeengekomen volgens de regels van het huishoudelijk reglement. Bij ontstentenis van dat orgaan kan de werkgever daarentegen niet eenzijdig afwijken.

Voor ondernemingen die vertraging hebben opgelopen vóór de opschorting van de verkiezingsprocedure en waarvan dag Y buiten de oorspronkelijke verkiezingsperiode in mei viel, gelden afwijkende regels.

Vaststelling eventueel nieuwe uurregeling voor de stemming

De NAR wijst erop dat de uurregeling van de sociale verkiezingen, zoals vastgelegd op dag X, in principe onveranderd blijft. Er wordt evenwel benadrukt dat de uurregeling voor de stemming rekening dient te houden met de gezondheidsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus teneinde een veilige stemming te verzekeren.

Hierdoor kunnen de bestaande overlegorganen een nieuwe uurregeling vaststellen en dit volgens de regels van het huishoudelijk reglement. In ondernemingen zonder overlegorganen kan de uurregeling eenzijdig door de werkgever worden aangepast.

Vaststelling nieuwe kieskalender

Elke onderneming dient een nieuwe kieskalender vast te leggen, op basis van de nieuwe datum Y. De nieuwe kalender zal de data bevatten die voortvloeien uit de herneming van de procedure vanaf de nieuwe dag X+36.

Verplichting tot communicatie en aanplakking

Het overlegorgaan of, bij ontstentenis de werkgever, is onderworpen aan de verplichting tot interne en externe communicatie over dag Y, de kieskalender en de uurregeling voor de stemming. De NAR stelt voor dat er door de FOD WASO een verplicht modeldocument ter beschikking zal worden gesteld dat hiervoor dient te worden gebruikt.

 

De interne communicatie aan de werknemers dient bekend te worden gemaakt door aanplakking in de onderneming op dezelfde plaatsen als het bericht X. Dit zou ten laatste 7 dagen vóór de herneming van de procedure (X+29) moeten gebeuren, zijnde tussen 16 en 29 september 2020 (afhankelijk van de verkiezingsdag). De externe communicatie aan de representatieve werknemersorganisaties en eventueel de kaderleden dient gelijktijdig te gebeuren met de interne communicatie door een elektronische mededeling via de webapplicatie van de FOD WASO (of een verzending per post).

 

Vakbondsopleidingen

De NAR vestigt de aandacht op de mogelijkheid voor de werknemersvertegenwoordigers om de opleidingen om alle procedures en stappen van de sociale verkiezingen goed te kennen en te begeleiden te behouden en deze te laten volgen, eventueel door de kredieturen uit te stellen in verhouding tot het uitstel van de sociale verkiezingen.

 

Akkoorden over elektronisch stemmen

De NAR heeft vastgesteld dat tal van ondernemingen die initieel geen elektronische stemming hadden voorzien, dit alsnog willen voorzien om tegemoet te komen aan de huidige gezondheidsbekommernissen in verband met het coronavirus.

De NAR heeft aan de wetgever gevraagd om de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen aan te passen.

Deze aanpassing zou het voor ondernemingen die geen elektronische stemming hadden voorzien, moeten mogelijk maken om deze alsnog op te zetten. Hiervoor zou een akkoord moeten worden gesloten na X+40 en ten laatste op X+56 met alle representatieve werknemersorganisaties die kandidaten hebben voorgedragen voor de betrokken werknemerscategorie.

 

De precieze regeling van de herneming van de sociale verkiezingsprocedure dient te worden omgezet in een KB. Dit wordt momenteel met spoed uitgewerkt. Uiteraard houden wij u op de hoogte!

 

 

Bron: Advies nr. 2.169 van de Nationale Arbeidsraad van 30 juni 2020 betreffende het KB tot uitvoering van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!