In het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2018 werd de revalorisatiecoëfficiënt van de kadastrale inkomens voor het aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018) bekend gemaakt. Deze bedraagt 4,47 (voor inkomstenjaar 2017 was dit 4,39).

Elk jaar wordt de revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens opnieuw vastgelegd om de belastbare waarde van een onroerend goed te berekenen.

Deze coëfficiënt kan voor bedrijfsleiders belangrijk zijn bij de taxatie van huurinkomsten, meer bepaald indien ze een gebouw ter beschikking stellen aan een vennootschap waarmee ze verbonden zijn. De berekening van het belastbaar voordeel dat ontstaat voor de bedrijfsleider die een onroerend goed (gebouw) heeft verhuurd aan de vennootschap waarmee hij verbonden is, wordt immers gedaan aan de hand van deze revalorisatiecoëfficiënt.

De huurinkomsten hieraan verbonden zullen als bezoldiging of loon worden belast, op voorwaarde dat deze inkomsten meer bedragen dan 5/3de van het gerevaloriseerde KI. Concreet betekent dit dat de ontvangen huurinkomsten zullen worden bestempeld als bezoldiging of loon in de mate dat deze huurinkomsten een bepaald bedrag overschrijden (drempelbedrag). Men bekomt dit drempelbedrag als men het niet-geïndexeerde KI van het onroerend goed gaat vermenigvuldigen met 5/3de en met de revalorisatiecoëfficiënt.

 

Bron: K.B. van 24 juni 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens, B.S. 3 juli 2018.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!