Door uw bezoek aan deze website van Sodalis, bevestigt u kennis genomen te hebben van de navolgende disclaimer en de inhoud ervan te aanvaarden.

Privacy

Op de website van Sodalis wordt op bepaalde plaatsen persoonlijke informatie (naam, bedrijfsnaam, adres, telefoon, fax, e-mailadres, bedrijvigheid, …) opgevraagd. Het inzamelen van die persoonsgegevens via de website is voor Sodalis nooit een doelstelling op zich. De door de bezoeker ingevulde gegevens in het kader van registratie of bij het intekenen op bepaalde, al dan niet commerciële, activiteiten kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van commerciële activiteiten, om de dienstverlening te verbeteren en om de gebruiker gepersonaliseerde informatie te verstrekken.

De door Sodalis verzamelde gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Teneinde de goede werking van bepaalde diensten te garanderen bewaart Sodalis bepaalde informatie in databanken en log-files. Sodalis maakt voor de vrij toegankelijke delen van haar website geen gebruik van cookies. Voor toepassingen waarop men enkel als klant kan aanloggen worden de rechten inzake privacy beheerst door de specifieke gebruiksvoorwaarden van de toepassing zelf.

Verder bevat de website ook diverse links naar andere websites. Sodalis is niet verantwoordelijk voor de manier waarop men er met uw privacy omgaat.

Elkeen die zich identificeert heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te kijken en om deze te laten schrappen en of te verbeteren. Daarbij kan tevens verzet aangetekend worden tegen de aanwending van die gegevens voor doeleinden van commerciële aard. Verzet dient te gebeuren binnen de wettelijke termijnen voorzien voor het bijhouden van bepaalde documenten en gegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de via onze website verzamelde persoonsgegevens en data is onze webmaster. Een aanvraag tot inzage en/of verbetering, alsook elk verzet, dient gericht te worden aan de webmaster via een schriftelijk verzoek.

Aansprakelijkheid

Sodalis stelt alles in het werk om alle gegevens en informatie die verschijnen op deze website, met inbegrip van de sociaaljuridische, zo goed en zo snel mogelijk aan te passen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van diverse bronnen.

Niettemin kan Sodalis de juistheid, de geldigheid, de pertinentie, de bruikbaarheid en de volledigheid van deze informatie niet waarborgen en waarborgt deze ook niet; zij draagt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze gegevens en informatie.

Wanneer Sodalis gewaarschuwd wordt van fouten of onvolledigheden van de gegevens, dan zal zij alles in het werk stellen om deze zo snel mogelijk te verbeteren of aan te vullen.

De toepasbaarheid van juridische gegevens is altijd afhankelijk van de specifieke aard van een casus, en informatie vervangt geenszins advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft zelf volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem geraadpleegde gegevens en voor de gevolgen van het gebruik dat hij maakt van de gegevens, onder meer van bepaalde modellen.

Sodalis kan niet verantwoordelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade, van welke vorm ook, die gebeurlijk wordt opgelopen ingevolge het gebruik van de website, behoudens ingeval van bedrog of grove nalatigheid.

Sodalis kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor het niet of slecht functioneren van de hard-of software waardoor de gebruiker gebeurlijk geen optimaal gebruik kan maken van de aangeboden dienstverlening.

Sodalis kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de informatie op sites waarnaar zij verwijst of waarvoor zij een hyperlink voorziet.

Sodalis kan de inhoud van deze disclaimer op elk ogenblik eenzijdig wijzigen. U doet er daarom goed aan deze tekst geregeld te consulteren.