In de ministerraad van 12 mei 2023 keurde de regering de herinvoering van de relance-overuren
goed. Het bestaande systeem liep af op 31 december 2022, maar wordt nu verlengd voor de periode
van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

De relance-overuren maken het mogelijk om, bovenop het basiscontingent van de vrijwillige
overuren, per kalenderjaar 120 bijkomende vrijwillige relance overuren te presteren. Samen mag dit
maximaal 220 overuren bedragen. Je dient als werkgever wel een schriftelijke overeenkomst met de
betrokken werknemer(s) af te sluiten. Deze overeenkomst is geldig voor een hernieuwbare periode
van 6 maanden. Deze kan u via deze link downloaden.

Voor de relance-overuren moet geen inhaalrust worden toegekend, geen overloon worden betaald
en zij moeten niet aangerekend worden op de interne grens.

Daar het wetsontwerp waarin de herinvoering van de relance-overuren is opgenomen, nog een
parlementaire weg moet volgen alvorens erover kan worden gestemd, aanvaardt de FOD WASO dat
de 120 relance-overuren in de praktijk al mogen worden toegepast vanaf 1 juli 2023.

De relance-overuren zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. In haar tussentijdse
instructies meldt de RSZ dat de relance-overuren toegepast vanaf 1 juli 2023, ook vrij zijn van RSZbijdragen.

OPGELET!
De fiscus heeft nog niet meegedeeld dat deze uren vrijgesteld zijn van bedrijfsvoorheffing. Tot deze
officiële bevestiging, moet in principe de verschuldigde bedrijfsvoorheffing wel nog worden
doorgestort. Vergelijkbaar met 2 jaar geleden zullen deze relance-overuren in de praktijk toch al vrij
van BV worden toegekend, om onnodige correcties achteraf te vermijden.

Wij houden je op de hoogte wanneer de fiscus de fiscale vrijstelling bevestigt.

Bron: nieuwsbericht FOD WASO van 19 juni 2023, www.werk.belgie.be en tussentijdse instructies RSZ
2023/2.