Het jaar 2021 is voorbij de helft. Het kan nuttig zijn om nu even na te gaan hoeveel vakantie- en ADV-dagen uw werknemers nog hebben openstaan.

 

Wettelijke vakantiedagen

Uw werknemers moeten al hun wettelijke vakantiedagen opgenomen hebben vóór 31 december 2021. In principe mogen vakantiedagen van 2021 niet worden overgedragen naar 2022. De werknemer kan ook geen afstand doen van zijn vakantiedagen.

 

Als werkgever heeft u de verplichting om erop toe te zien dat uw werknemers al hun vakantiedagen hebben opgenomen. Om dit te kunnen aantonen, kan u uw werknemers best tijdig een overzicht  bezorgen met het saldo van de niet-opgenomen vakantiedagen en melden dat het verplicht is om alle vakantiedagen vóór 31 december 2021 op te nemen.

 

En wat als de werknemer toch niet al zijn vakantiedagen opneemt?

 

Arbeiders kregen hun vakantiegeld via een vakantiecheque uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of door hun vakantiekas. Dit vakantiegeld is definitief verworven, ook al neemt de arbeider zijn vakantiedagen niet op.

 

Een bediende die zijn vakantiedagen onmogelijk kan opnemen vóór het einde van het jaar door een schorsing van de arbeidsovereenkomst (bv. door ziekte, zwangerschap, …), heeft recht op uitbetaling van de niet-opgenomen vakantiedagen.

 

Wanneer de bediende wel de mogelijkheid heeft om zijn vakantiedagen tijdig op te nemen, maar dit vrijwillig niet doet, bent u als werkgever niet verplicht om deze vakantiedagen uit te betalen. Indien de werknemer zelf beslist om zijn vakantiedagen niet op te nemen, raden wij u aan om dit schriftelijk te laten bevestigen door de werknemer.

 

Opgelet! Deze regel is niet gewijzigd door de COVID-19 crisis.

Feestdagen

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet deze vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt. Indien deze vervangingsdag niet collectief vastgelegd wordt, dan kan deze opgenomen worden in individueel overleg tussen de werkgever en de werknemer.

De opname hiervan moet wel binnen hetzelfde kalenderjaar gebeuren, want anders wordt het recht op 10 feestdagen per jaar (voltijdse werknemer) niet gegarandeerd.

ADV-dagen

Het is mogelijk dat de wekelijkse arbeidsduur in uw onderneming gemiddeld op jaarbasis bereikt wordt door toekenning van inhaalrustdagen. Die ADV-dagen moeten ook vóór 31 december 2020 opgenomen worden, want anders wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur niet gerespecteerd.

Compensatiedagen voor overuren

In ruil voor de prestatie van overuren hebben werknemers recht op compensatie in de vorm van inhaalrust en/of overloon.

In de meeste gevallen moet de normale wekelijkse arbeidsduur geëerbiedigd worden over een periode van één trimester. Deze referteperiode kan in bepaalde gevallen verlengd worden tot maximaal één jaar.

Indien de volledige inhaalrust niet werd toegekend op het einde van de referteperiode, dan is de werkgever gehouden om het loon te betalen dat overeenstemt met die inhaalrust.