Enkele weken geleden heeft u nog een arbeidsovereenkomst afgesloten met een nieuwe werknemer waarvan de uitvoering nog niet is gestart. Nu ziet u zich echter genoodzaakt om uw bedrijf te sluiten wegens het coronavirus. Wat nu?

Van zodra er wilsovereenstemming is tussen de werkgever en de werknemer, zijn zij gebonden door de arbeidsovereenkomst. De toestemming mag mondeling worden gegeven. Het is niet vereist dat de partijen de overeenkomst schriftelijk ondertekend hebben, ook niet voor arbeidsovereenkomsten die schriftelijk moeten aangegaan worden (studenten, deeltijdse contracten, enz.).

Arbeidsovereenkomst beëindigen?
Indien één van de partijen niet langer gebonden wil zijn door de arbeidsovereenkomst, moet deze volgens de regels van het arbeidsrecht beëindigd worden. Er zijn verschillende mogelijkheden:

1. Beëindiging met opzeggingstermijn
Wanneer de werkgever of werknemer het contract wil beëindigen vóór de aanvang ervan, moet er een opzeggingstemijn van één week worden nageleefd, ongeacht of de opzeg uitgaat van de werkgever dan wel van de werknemer.
De opzeg moet op één van de wettelijke manieren beëindigd worden:
• Indien de opzeg uitgaat van de werkgever: aangetekend of per deurwaardersexploot;
• Indien de opzeg uitgaat van de werknemer: aangetekend, per deurwaardersexploot of afgifte van een geschrift met ondertekening van ontvangst door de werkgever.
De opzegtermijn gaat in de maandag volgend op de dag waarop de opzeggingsbrief geacht wordt te zijn ontvangen.

2. Beëindiging met een verbrekingsvergoeding
De partij die het contract onmiddellijk wenst te verbreken, moet aan de andere partij een verbrekingsvergoeding van één week betalen. De basis voor de berekening van de vergoeding is het loon vermeld in de arbeidsovereenkomst zelf.

3. Wederzijds akkoord
Beide partijen kunnen in gemeenschappelijk overleg besluiten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen vóór de aanvang middels de ondertekening van een wederzijds akkoord.

4. Overmacht
Overmacht is het gevolg van een onvoorziene gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt op de arbeidsovereenkomst uit te voeren, zonder dat er enige fout werd begaan door de ene of andere partij.

Enkel de definitieve overmacht heeft het einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg. Is de overmacht tijdelijk, heeft dit slechts de schorsing van de arbeidsovereenkomst tot gevolg.
Het is momenteel onduidelijk of de FOD WASO en de arbeidsrechtbanken het coronavirus als een geval van definitieve overmacht beschouwen. Vermoedelijk gaat het enkel om tijdelijke overmacht. Het is dus niet aangeraden om overmacht toe te passen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Arbeidsovereenkomst toch laten aanvangen?
Het is mogelijk om de arbeidsovereenkomst alsnog te laten aanvangen. De betrokken werknemer kan dan eventueel beroep doen op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens “overmacht corona”. De werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht in het kader van het coronavirus moeten niet voldoen aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden. Zo vervalt de voorwaarde om een bepaalde wachttijd te doorlopen.

Studenten zullen evenwel geen recht hebben op deze tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Wanneer een arbeidsovereenkomst is gesloten in het kader van een nog te organiseren evenement die geannuleerd werd, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst eventueel verbreken. Indien hij beslist om de arbeidsovereenkomst niet te verbreken, is het in deze situatie niet mogelijk om die te schorsen en om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te genieten ten laste van de RVA.

Mag ik nu nog nieuwe arbeidsovereenkomst afsluiten?
In theorie is dit niet verboden, maar u dient hiermee zeer voorzichtig om te gaan! Dit wordt afgeraden, in het bijzonder voor werknemers waarmee u nog niet eerder verbonden was. Het is immers niet toegelaten om nieuwe arbeidsovereenkomsten af te sluiten met de enige bedoeling om de betrokken werknemer onmiddellijk in aanmerking te laten komen voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Dit wijst op frauduleuze intenties en kan verregaande gevolgen hebben voor werkgever en werknemer.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!