Sinds 2001 kan een werkgever zijn werknemers laten deelnemen in de winst of het kapitaal van de onderneming. Omdat dit systeem weinig succes kent, heeft de regering een nieuwe regeling ingevoerd, namelijk de winstpremie waardoor de werkgever op een (para)fiscaal vriendelijke manier een deel van de winst van de onderneming in de vorm van een bonus kan toekennen aan al zijn werknemers. In hoofde van de werknemer is de winstpremie onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van 13,07% en een belasting van 7%. De werkgever is geen patronale bijdragen verschuldigd. De winstpremie is niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

 

Toepassingsgebied

De winstpremie kan worden toegekend door elke onderneming, vereniging of instelling die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners.

De winstpremie dient toegekend te worden aan alle werknemers van de onderneming, namelijk personen die al dan niet krachtens een arbeidsovereenkomst tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon. De nieuwe regeling zal dus niet gelden voor bijvoorbeeld de bedrijfsleiders.

 

Algemene principes

De winstpremie mag niet worden ingevoerd ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of om het even welk voordeel

Het totaal bedrag van de winstpremies toegekend aan de werknemers mag, bij afsluiting van het betreffende boekjaar, de limiet van 30% van de totale brutoloonmassa niet overschrijden.

De winstpremie wordt niet meegerekend voor de berekening van de loonkostenontwikkeling en valt dus buiten de loonnorm.

Een onderneming kan beslissen om een identieke of een gecategoriseerde winstpremie toe te kennen :

  • Identieke winstpremie : het bedrag is gelijk voor alle werknemers of het bedrag komt overeen met een gelijk percentage van het loon van de werknemers. De toekenning van een identieke winstpremie gebeurt via een beslissing genomen door de gewone of buitengewone algemene vergadering van de onderneming met een gewone meerderheid van de stemmen.
  • Gecategoriseerde winstpremie : een bedrag waarvan de hoogte afhankelijk is van de verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria (de anciënniteit, de graad, de functie, de weddeschaal, het vergoedingsniveau of het vormingsniveau). De toekenning van de gecategoriseerde winstpremie gebeurt via een collectieve arbeidsovereenkomst, hetzij via toetredingsakte en volgens de vooropgestelde procedure.

 

Sanctie

De werkgever die niet heeft gehandeld overeenkomstig de verplichtingen voorgeschreven door de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers en zijn uitvoeringsbesluiten wordt bestraft met, hetzij een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro, hetzij een administratieve geldboete van 25 tot 250 euro. De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers, met een maximum van 100 werknemers.

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!